BØRN

ORDLISTE TIL KURSET
aberration:

en afvigelse fra rationel tanke eller adfærd; irrationel tanke eller adfærd. Det betyder grundlæggende set at fejle, at begå fejl, eller mere specifikt at have fikserede idéer, som ikke er sande. Ordet anvendes også her i dets videnskabelige betydning. Det betyder afvigelse fra en lige linje. Hvis en linje skulle gå fra A til B, og hvis den er aberreret, ville den gå fra A til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, og endelig ankomme til B. Set på denne måde vil det også betyde mangel på rethed, eller at se noget skævt, for eksempel en mand der ser en hest, men synes, han ser en elefant. Aberreret adfærd ville være forkert adfærd, eller adfærd der ikke er baseret på fornuft. Aberration er i modsætning til fornuft, hvilket ville være dens modsætning. Fra latin, aberrare, at gå væk fra; Latin, ab, væk fra, errare, at gå.

alfa og omega:

udtryk for at noget er grundlæggende el. det vigtigste.

anglo-amerikansk:

som vedrører både England og Amerika.

art:

En art er en gruppe eller klasse af dyr eller planter, der har visse fælles og permanente særpræg, der klart adskiller den fra andre grupper, og som kan parre sig med hinanden. Også brugt i overført betydning.

arv:

alt fra fortiden, der gives videre som fra en forfader (en fjern slægtning som man stammer fra).

asocial:

fjendtlig mod eller forstyrrende for den etablerede sociale orden; om adfærd som er skadelig for folks velfærd generelt; imod et samfund eller selskab; uvillig eller ude af stand til at associere på en normal eller venlig måde med andre mennesker; antagonistisk, fjendtlig eller uvenlig mod andre; faretruende; truende.

assist:

en proces som kan udføres for at afhjælpe ubehag i nutiden og hjælpe en person med at komme sig hurtigere efter en ulykke, sygdom eller ophidselse.

berygtet:

kendt for at have en dårlig karakter eller gøre skadelige ting.

falde til ro:

opnå en rolig tilstand efter at have været urolig eller i bevægelse.

glukose:

sukkerform, der forekommer naturligt i frugt, honning og i de fleste plante- og dyrevæv. Det er det vigtigste sukker, der cirkulerer i blodet og kroppens vigtigste energikilde. Glukose produceres også kommercielt i form af en sirup, der bruges til at lave slik.

havingness:

følelsen at man ejer eller besidder; det kan også beskrives som idéen om at være i stand til at række ud, eller ikke at blive forhindret i at række ud.

herse med:

slide og kommandere med nogen for at få dem til at gøre noget.

hæmmet:

stoppet, gjort langsommere, forhindret eller stoppet (om vækst eller udvikling).

indflydelse gældende, gøre sin:

en variation af vægt bag sine ord, for effektivt at hævde sig selv eller sin autoritet. Brugt figurativt.

knække:

knuse den emotionelle styrke eller ånden hos nogen.

kommunikation:

en udveksling af idéer gennem rum mellem to personer.

konfrontere:

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

kue:

(med magt) forhindre i at udfolde sig frit; holde nede.

kulhydrat:

et af flere elementer i fødevarer (så som sukker) bestående af ilt, brint og kulstof. Kulhydrater forsyner kroppen med varme og energi.

Marx:

Karl Marx (1818-1883), tysk politisk filosof, hvis værker dannede grundlaget for det 20. århundredes kommunisme, og som anså samfundet som en konflikt mellem kapitalisterne (fabriksejerne) og arbejderne. Marx og hans med-kommunister anklagede kapitalisterne for elendige arbejdsbetingelser, såsom dårlig betaling af arbejderne, lange arbejdstider under usunde og farlige forhold og for misbrug af børnearbejde.

nedadgående spiral:

Jo værre en person får det eller en situation bliver, jo mere sandsynligt er det, at han får det eller den bliver endnu værre. Spiral refererer her til en progressivt nedadgående bevægelse, som har karakter af en ubønhørlig forværring af tingenes tilstand, og som man anser tager form som en spiral. Udtrykket stammer fra flyvning, hvor det bruges til at beskrive det fænomen, at et fly daler i spiralbevægelser, der udgøres af mindre og mindre cirkler, som i en ulykke eller en flyveopvisning, og som, hvis det ikke håndteres, kan resultere i, at piloten mister kontrollen og flyet styrter.

nutid:

den tid, som er nu, og som bliver datid, næsten så snart den er blevet observeret. Det er et udtryk, som anvendes løseligt til at betegne de nuværende omgivelser.

om end:

skønt; selvom.

postulere:

proces:

en nøjagtig række anvisninger eller række handlinger, der udføres for at opnå et ønsket resultat.

protein:

en grundlæggende del af alle levende celler, som indeholder mange substanser, der er nødvendige for at en organisme kan fungere korrekt. Det er livsvigtigt at have i kosten for vækst og reparation af væv.

realitet:

det, som ser ud til at være. Realitet er grundlæggende set enighed; graden af enighed opnået mellem mennesker. Det, vi er enige om er virkeligt, er virkeligt.

restimulering:

genaktiveringen af et minde om en tidligere ubehagelig erindring pga. lignende omstændigheder i nutiden, der ligner omstændigheder fra fortiden.

samfundsfjendtlig:

en person, der er involveret i aktiviteter, der har til hensigt at underminere eller vælte en autoritet.

selvbestemmelse:

den tilstand af væren, hvori personen efter eget valg kan eller ikke kan blive kontrolleret af sine omgivelser. I den tilstand er individet sikker på sig selv i sin omgang med det materielle univers og andre mennesker.

skrøbelig:

som let går i stykker.

social:

har at gøre med, hengiven til eller karakteriseret ved venligt selskab med andre; venlig; omgængelig.

socialt dyr:

nogen der lever eller har en tendens til at leve i samfund; nogen der ønsker eller nyder andres selskab eller kammeratskab. Brugt nedsættende.

stabil:

(om en person) har en konsekvent rolig karakter, man kan stole på.

terapi:

en helbredende kraft eller kvalitet; behandling af en fysisk el. psykisk sygdom el. skade ved hjælp af andre midler end operation og medicin, ofte med aktiv deltagelse af patienten.

vildfarelse:

en forkert opfattelse af eller mening om noget; fejl.