OPGAVE >> 18. Læs ”Tilstande under Ikke-Eksistens”.

TILSTANDE UNDER IKKE-EKSISTENS

Der findes også måder at operere på under Ikke-Eksistens.

Tilstanden Belastning

Under Ikke-Eksistens findes den tilstand, man kalder Belastning. Personen er ophørt med blot at være ikke-eksisterende som gruppemedlem og ligner mere en fjende.

En person er i en tilstand af Belastning, når han går på tværs af gruppens ordrer, hensigter og
handlinger, og man ikke kan stole på ham.

Den tilstand tildeler man, hvor nogen har udsat projekter, organisationer eller andre aktiviteter for skødesløshed eller ondsindet og tilsigtet skade. Når det anses for ondsindet og tilsigtet, er det fordi der er udstedt ordrer, som går på tværs, eller fordi det er modsatrettet resten af gruppens hensigter og handlinger eller det formål, som projektet eller organisationen har.

Belastningen kommer, når man ikke holder sådan en person under opsyn, da vedkommende kan finde på at gøre eller fortsætte med at gøre ting for at stoppe eller forhindre projektets eller organisationens fremgang. Den slags personer kan man ikke stole på. Disciplin eller tildeling af tilstande over denne har ikke været til nogen nytte. Personen er blot blevet ved med at lave rod i det.

Tilstanden tildeles sædvanligvis, når Fare og Ikke-Eksistens har været tildelt adskillige gange, eller når man har opdaget et langt uforandret adfærdsmønster.

Når alle andre søger efter årsagen til, at post går tabt, ville en sådan person i det skjulte fortsætte med at miste brevene.

Denne tilstand tildeles til gavn for andre, så de ikke bliver narret ved på nogen måde at stole på personen.

Belastningsformlen er:

    1.    Beslut, hvem der er ens venner.

    2.    Levér et effektivt slag mod fjenderne af den gruppe, man har foregivet at være del af, på trods af personlig fare.

    3.    Gør op for den skade, man har forvoldt, ved en personlig indsats langt ud over det, der almindeligvis kræves af et gruppemedlem.

    4.    Bed om at blive genoptaget i gruppen ved at spørge hvert af de øvrige medlemmer om lov til at være med igen, og genindtræd kun efter tilladelse fra et flertal. Hvis det bliver afvist, så gentag (2), (3) og (4) indtil du får tilladelse til at være gruppemedlem igen.

Tilstanden Tvivl

Når man ikke kan beslutte sig med hensyn til et individ, en gruppe, en organisation eller et projekt, eksisterer der en Tvivlstilstand.

Hvis man ikke kan træffe en afgørelse i en situation, så eksisterer der en Tvivlstilstand.

Tvivlsformlen er:

    1.    Informer dig ærligt om den gruppes, projekts eller organisations faktiske hensigter og aktiviteter, idet du fejer alle fordomme og rygter til side.

    2.    Undersøg den enkeltes, gruppens, projektets eller organisationens
statistikker.

    3.    Beslut på grundlag af ”det største gode for det største antal dynamikker”, hvorvidt den bør angribes, skades, undertrykkes, hjælpes eller ej.

    4.    Evaluer én selv eller éns egen gruppe, projekt eller organisation med hensyn til hensigter og mål.

    5.    Vurdér dine egne eller din gruppes, projekts eller organisations statistikker.

    6.    Gå med i eller forbliv i eller hjælp den, der går i retning af det største gode for det største antal dynamikker, og meddel kendsgerningen åbent til begge sider.

    7.    Gør alt, hvad der er muligt, for at forbedre aktiviteterne og statistikkerne for den person, gruppe eller organisation, du er forblevet i eller har tilsluttet dig.

    8.    Fortsæt videre op gennem tilstandene i den nye gruppe, hvis du har skiftet side, eller op gennem tilstandene i den gruppe, du er forblevet i, hvis tvivlrådigheden har fået din status til at dale.

Tilstanden Fjende

Når en person er en erklæret og kendt fjende af en person, en gruppe, et projekt eller en organisation, eksisterer der en Fjendetilstand.

Destruktive handlinger vidner om en Fjendetilstand.

Formlen for Tilstanden Fjende har kun ét trin:

Find ud af, hvem du virkelig er.

Tilstanden Forræderi

Forræderi defineres som svig efter tillid.

Formlen for Forræderi er helt korrekt og sagligt: ”Forstå det, du er.”

Man vil – grusomt nok – opdage at en person, som accepterer en post eller en stilling, og derefter ikke fungerer som sådan, uundgåeligt vil forstyrre eller ødelægge en del af en organisation.

Nogen, der svigter, hvad angår de betroede pligter, er i en Forrædderitilstand.

Ved ikke at vide, at han er _______________ (navnet på stillingen), begår han faktisk forræderi.

Resultaterne af den slags kan man finde i historien. At undlade at være dét, man har som job eller stilling, vil resultere i et tillidsbrud over for en gruppes funktioner og formål.

Næsten alle organisatoriske forstyrrelser stammer fra dette ene faktum:

En person, som i en gruppe har accepteret en stilling, og som ikke er bevidst om, at han skal være eller er udnævnt til at være noget ganske bestemt, er i Forræderi over for gruppen.

Formlen for Tilstanden Forræderi er:

Find ud af dét, du er.

Tilstanden Forvirring

Den laveste tilstand er en Forvirringstilstand.

I en Tilstand af Forvirring vil personen eller området være i en tilstand af tilfældig bevægelse. Der vil ikke være nogen virkelig produktion, kun uorden eller forvirring.

For at komme ud af Forvirring må man finde ud af, hvor man er.

Man kan se, at det opadgående forløb vil være: i Forvirring, find ud af, hvor du er; i Forræderi, find ud af, dét, du er; og for Fjendetilstanden, find ud af, hvem du er.

Tilfældig, nytteløs aktivitet uden virkelig produktion indikerer en Forvirringstilstand.

Forvirringsformlen er:

Find ud af, hvor du er.

Bemærk: Det er vigtigt, at den person, som er i Forvirring, får opklaret definitionen på forvirring. (Dette gøres, før selve formlen påbegyndes).

Definitioner:

    1.    Ethvert sæt af faktorer eller omstændigheder, der ikke ser ud til at have nogen umiddelbar løsning.

Mere generelt:

En forvirring er i dette univers vilkårlig bevægelse. Hvis du stod midt i en voldsom trafik, ville du være tilbøjelig til at føle dig forvirret af al den bevægelse, der susede af sted omkring dig. Hvis du befandt dig midt i et voldsomt uvejr, hvor blade og aviser fløj omkring dig, ville du være tilbøjelig til at føle dig forvirret.

En forvirring er kun en forvirring, så længe alle partikler er i bevægelse. En forvirring er kun en forvirring, så længe ingen faktor er klart defineret eller forstået.

Forvirring er den grundlæggende årsag til dumhed.

En forvirring kan siges at være en tilstand af ”ukontrolleret vilkårlighed”. Kun de, der kan udøve en vis kontrol over denne vilkårlighed, kan håndtere forvirring. De, der ikke kan udøve kontrol, skaber faktisk forvirring.

    2.    Alt, hvad en forvirring er, er et flow uden mønster. Partiklerne støder sammen, preller af på hinanden og bliver i området. Der er således ikke noget produkt, for for at få et produkt skal noget strømme ud.

Tillægsformlen for Tilstanden Forvirring er:

    1.     Lokaliseringsauditering i det område, man er i.

Lokaliseringsauditering er en Scientologi teknik, der anvendes for at orientere personen og for at sætte personen i kommunikation med sine omgivelser. Dette gøres ved at udpege bestemte genstande og sige til personen: ”Se på det/den___________ (genstand)” og at anerkende personen, når han har gjort dette. Genstandene kan omfatte ting som et træ, en bygning, en gade osv. Dette gøres, indtil personen er gladere og har fået en eller anden form for erkendelse.

    2.    At sammenligne, hvor man er, med andre steder, man har været.

    3.    Gentag trin 1.

en type proces, som hjælper med orientere en person og sætte ham i kommunikation med sine omgivelser.