DE DRIJFVEREN VAN HET BESTAAN

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
concentrische:

een gemeenschappelijk middelpunt hebbende zoals cirkels in andere cirkels.

drijfveer:

een drijfveer is een drang tot voortbestaan op een bepaald gebied van het leven. Er zijn acht drijfveren: de eerste, zelf; de tweede, seks en het gezin; de derde, groepen; de vierde, de mensheid; de vijfde, levensvormen; de zesde, het fysisch universum; de zevende, spirituele wezens; en de achtste, het Opperwezen.

drijfveren:

uit het Grieks dunamikos, krachtig. Vandaar, motiverende of activerende kracht (van het bestaan of leven), zoals in De Fundamentele Beweegreden van Bestaan.

feilloze:

volkomen juist, zuiver.

geaberreerd:

beïnvloed door aberratie: een afwijking van rationeel denken of gedrag. Uit het Latijn, aberrare, afwijken van; ab, weg van, errare, dwalen.

geënturbuleerd:

iemand verontrusten of in beroering brengen.

klok, voor wie de klok luidt:

uit een religieus essay door de Engelse poëet en geestelijke John Donne (1572–1631) die de onderwerpen van dood en menselijke relaties bediscussieerde. Deze sectie van de essay luidt als volgt: “Niemand is een eiland, helemaal alleen; iedereen is onderdeel ergens van, een deel van het geheel... ieders dood reduceert mij, want ik ben betrokken bij de mensheid; stuur dus niemand erop uit om erachter te komen voor wie de klok luidt; die luidt net zo hard voor jou.” Historisch gezien werden kerkklokken geluid om te melden dat er iemand was overleden.

naturalist:

een persoon die, vooral door directe observatie van dieren en planten, de natuur bestudeerd.

Nazi-Duitsland:

Duitsland was van 1933 tot 1945, onder de controle van de Nationaal Socialistische Arbeiders Partij (Nazi Partij). Onder Adolf Hitler namen ze ook Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije over en vielen in 1939 Poland binnen en begonnen daarmee de Tweede Wereldoorlog (1939–1945). In 1942 resulteerde de mislukte Duitse aanval op Stalingrad, Rusland (nu Volgograd) in honderdduizenden doden en een bijna totaal verwoeste stad. Aan het eind van de oorlog waren door Nazi beleidsregels steden en grote industrieën verwoest en was Duitsland economisch en politiek geruïneerd.

om zeep helpen:

verwijderen of wegwerken.

oneindigheid:

ongelimiteerde mate van tijd, ruimte of hoeveelheid; ongelimiteerde capaciteit, energie, voortreffelijkheid of kennis.

stomme:

(van dieren) van nature niet kunnen spreken en dus gezien als hulpeloos en meelijwekkend.

toon:

de tijdelijke of voortdurende emotionele toestand van een persoon.

trekduif:

een Noord-Amerikaanse duif die vroeger veel voorkwam en bekend staat om zijn uitzonderlijk vermogen om lange onafgebroken vluchten te maken; uitgestorven sinds 1914.