OPDRACHT >> 17. Lees: “Het gemakkelijk onderhouden van menselijke relaties”

HET GEMAKKELIJK ONDERHOUDEN VAN MENSELIJKE RELATIES

Er is een ander basiselement in public relations dat vaak wordt vergeten en veel te weinig aandacht krijgt. Als het op de juiste manier wordt toegepast kan het voor iemand echter een basis voor succes zijn bij het omgaan met anderen.

Oorspronkelijk ontwikkelde de mens de procedure van “goede manieren” om de machinerie van menselijke relaties soepeltjes draaiende te houden. 

Diverse andere termen die wat over deze procedure zeggen, zijn beleefdheid, decorum,vormelijkheid, etiquette,vorm, hoffelijkheid, verfijning, beschaafd,cultuur, plichtpleging, welgemanierdheid en respect. 

Zelfs de meest primitieve culturen hadden hoogontwikkelde gebruiken voor menselijke relaties. In een studie van eenentwintig verschillende primitieve volkeren bleken de omgangsvormen die gepaard gingen met de relaties tussen mensen, stammen en volken, heel indrukwekkend. 

Bij alle volkeren worden “slechte manieren” veroordeeld. 

Degenen met “slechte manieren” worden verworpen.

Dus de allereerste technologie van public relations was “manieren”. 

Daarom zal een PR-man of PR-team tekortschieten als ze de manieren die door degenen met wie ze in aanraking komen als “goede manieren” zijn aanvaard, niet hebben geoefend en onder de knie hebben gekregen. Zo’n persoon of team kent wellicht alle belangrijke PR-technologie, maar ze zullen toch, louter en alleen door “slechte manieren”, jammerlijk mislukken. 

“Goede manieren” komen neer op: 

(a) de andere persoon belangrijk achten, en 

(b) de twee-richtings-communicatiecyclus gebruiken. 

Wanneer je met mensen te maken hebt, is het onmogelijk je ideeën over te laten komen en er acceptatie voor te winnen zonder een twee-richtings-communicatiecyclus. 

Met “cyclus” wordt een bepaalde tijdsperiode bedoeld met een begin en een einde. In een communicatiecyclus hebben we één persoon die een mededeling of communicatieboodschap voortbrengt gericht op een andere persoon, die de boodschap ontvangt, begrijpt en de ontvangst ervan bevestigt, zodat hij de cyclus beëindigt. In een twee-richtings-communicatiecyclus brengt de tweede persoon nu een communicatieboodschap voort die is gericht op de eerste persoon, die deze ontvangt, begrijpt en de ontvangst ervan bevestigt. Met andere woorden, de twee-richtings-communicatiecyclus is een normale communicatiecyclus tussen twee mensen. Het is geen twee-richtings-communicatiecyclus indien één van beide personen op zijn beurt nalaat een communicatieboodschap voort te brengen wanneer hij dat zou moeten. 

Het maakt niet uit wat voor bewegingen of gebruiken er zijn, als we het over goede manieren hebben gaat het om de volgende twee factoren: de andere persoon belangrijk achten, en de twee-richtings-communicatiecyclus gebruiken. Dus als iemand die voorwaarden schendt, zal hij zichzelf en zijn programma afgewezen zien. 

Arrogantie en kracht mogen dan gezag en controle verwerven, zij zullen nooit acceptatie en respect winnen. 

Ondanks al zijn “mentale technologie” kon de psychiater of psycholoog toch nooit applaus krijgen of zich algemene goodwill verwerven omdat ze als persoon (a) op een ongelofelijke manier naast hun schoenen lopen, en (b) anderen afkraken en minachten (“de mens is een beest”, “de mensen zijn allemaal krankzinnig”, enz.). 

Ze hebben gewoon geen “goede manieren”; d.w.z. (a) zij houden geen rekening met anderen noch geven ze anderen het gevoel belangrijk te zijn, en (b) van een communicatiecyclus hebben ze al helemaal geen kaas gegeten. 

Succesvolle PR

Alle succesvolle PR berust dus op het essentiële fundament van “goede manieren”, want die vormden de eerste technologie om menselijke relaties soepeler te laten verlopen. 

Goede manieren zijn veel wijder bekend en veel breder geaccepteerd dan public relations technologie. Daarom zal geen enkele PR-technologie succesvol zijn als dit element wordt veronachtzaamd.

Portiers minachtend benaderen door ze geen blik waardig te keuren onder het motto van “het zijn maar portiers” terwijl je op een contact uit bent met hun baas, kan fataal zijn. Want wie praat er met hun baas? Diezelfde “het zijn maar portiers!” 

Een afspraak maken en die dan niet nakomen, een uitnodiging te laat uitsturen om door de ander te kunnen worden geaccepteerd, niet een hapje of een drankje aanbieden, niet opstaan als er een dame of een gerespecteerd persoon binnenkomt, je ondergeschikten in het openbaar als slaven behandelen, je stem op een irritante manier in het openbaar verheffen, iets wat iemand anders zegt onderbreken om “iets belangrijks te doen”, geen “dank je wel” zeggen of geen goede nachtrust toewensen – dit zijn allemaal “slechte manieren”. Mensen die bovenstaande en nog duizend andere onhoffelijkheden begaan, worden in gedachten afgewezen door degenen met wie zij in contact komen. 

Aangezien het bij PR in wezen om acceptatie draait, hebben slechte manieren een volkomen averechts effect. 

Om de technieken van PR succesvol toe te kunnen passen, ontkomt iemand er niet aan goede manieren te hebben. 

Dat is niet moeilijk. Je moet je houding tegenover anderen eens goed onder de loep nemen en die helemaal gladstrijken. Zijn zij ieder voor zich belangrijk? En dan moet je twee-richtings-communicatiecyclus zo perfect en natuurlijk zijn dat niemand er ooit aanstoot aan neemt. 

Deze twee dingen in aanmerking genomen, kan een PR-man zich nu de stukjes ritueel eigen maken die bij elkaar opgeteld de handelwijze zullen vormen die in de groep waarmee hij zich inlaat, als “goede manieren” worden gezien. 

Dan bedrijft men, gesteld dat de PR-technologie correct wordt gebruikt, succesvolle PR. 

Belangrijkheid

Mensen ergeren zich aan diegenen die hen geen belang schenken. Een heel belangrijk aspect van “goede manieren” is het belangrijkheid toekennen aan andere mensen.
Door het bestaan van mensen waar te nemen en te bevestigen, geef je aan dat ze belangrijk voor je zijn.

Je weet niet half hoe belangrijk mensen zijn. Er is zelfs een omgekeerde ratio: degenen die “in de hiërarchie” helemaal onderaan staan, vinden zichzelf veel belangrijker dan degenen die bovenaan staan en echt belangrijk zijn. De werkster heeft een veel hogere dunk van haar eigen belangrijkheid dan dat een succesvol algemeen directeur van zichzelf heeft! 

Het negeren van mensen doe je op eigen risico. 

Vleierij is niet erg zinvol. Het is doorgaans verdacht omdat het niet voortkomt uit een oprechte overtuiging. De “onechtheid” ervan is voor iedereen die niet volslagen gestoord is, te ontdekken. 

Iemands belangrijkheid wordt hem duidelijk gemaakt doordat men respect voor hem toont of gewoon doordat men hem ervan verzekert dat hij is opgevallen en welkom is. 

Door het bestaan van mensen waar te nemen en te bevestigen, geef je aan dat ze belangrijk voor je zijn. 

Het kennen van hun naam en hun relaties maakt het voor hen ook reëel hoe belangrijk zij voor je zijn. 

Staan op je eigen belangrijkheid is ongeveer zo acceptabel als een dooie kat in een bruidstaart.

Mensen hebben waarde en zijn belangrijk. Of ze nu groot zijn of klein, ze zijn belangrijk. 

Als je dat eenmaal weet, ben je met goede manieren al halverwege waar je wilt wezen. 

Vervolgens kan er PR worden bedreven. 

Communicatie

De twee-richtings-communicatiecyclus is belangrijker dan de inhoud. 

De inhoud van de communicatieboodschap, de betekenis die moet worden overgebracht op iemand anders of op anderen, komt op de tweede plaats, na het feit dat er een twee-richtings-communicatiecyclus plaatsvindt. 

Een communicatie die alleen in één richting gaat, schept nooit een twee-richtings-communicatiecyclus. In sociale situaties wordt een persoon niet geaccepteerd indien twee-richtings communicatie niet aanwezig is.

Goede manieren vereisen een twee-richtings-communicatiecyclus tussen jezelf en de andere persoon.

Communicatie bestaat om beantwoord te worden of om te gebruiken. 

Vooropgesteld dat de communicatiecyclus aanwezig is, moet er communicatie bestaan voordat die überhaupt een bericht kan overdragen. 

Berichten reizen niet over een niet-bestaande communicatielijn. De lijn of route waarlangs een communicatieboodschap van de ene persoon naar de andere reist, moet aanwezig zijn. 

Reclame houdt zich hier nooit aan. “Koop Chipsos!” als een losse kreet. Er zijn andere zaken die de communicatielijn moeten leggen. En de lijn moet dusdanig zijn dat die een antwoord krijgt, hetzij door het gebruik of door een aankoop, dan wel door een antwoord. 

Een grappig voorbeeld was een verkoper die zonder inleiding of reden mensen aanschreef en ze opdroeg een product van duizenden euro’s te kopen zonder zelfs maar een uitleg van het gebruik of de waarde ervan. Respons; nul komma nul. Geen communicatielijn. Hij schreef naar een naam maar niet echt op iemand gericht. 

In de sociale omgang moet een communicatiecyclus worden gevormd voordat er enige acceptatie van de spreker kan plaatsvinden. Pas dan kan je misschien een boodschap overbrengen. 

Goede manieren vereisen een twee-richtings-communicatiecyclus. Dit geldt zelfs voor brieven en telefoontjes met vrienden en bekenden. 

Hieruit ontstaan dingen als “de gastvrouw goedenacht wensen als je weggaat”. 

Je moet de twee-richtings-communicatiecyclus echt begrijpen om echt goede manieren te hebben. 

Zonder twee-richtings-communicatiecyclus wordt public relations maar een armzalige toestand. 

Gebruiken

Als de gebruiken tijdens bijeenkomsten van Amerikaanse Indianen zo precies en complex waren, als duizend andere primitieve volkeren nauwkeurig voorgeschreven sociaal gedrag en manieren van aanspreken hadden, dan is het van de moderne mens toch niet te veel gevraagd om ook goede manieren te hebben. 

Maar wat goede manieren zijn, is in deze tijd minder duidelijk dan het vroeger was. Dit komt omdat de vermenging van zo veel volken en gewoonten, de rituele patronen, die eens bij de kleinere groepen in zwang waren, min of meer hebben gebroken. 

Dus lijkt het erop dat men een tijdperk voor zich heeft met slordige manieren. 

Dat is echter nog geen excuus om slechte manieren te hebben. 

Men kan uitstekende manieren hebben door gewoon het volgende in acht te nemen: 

a. De belangrijkheid van mensen 

b. De twee-richtings-communicatiecyclus 

c. De plaatselijke gebruiken die als correct gedrag gelden te respecteren.

Dit zijn de eerste vereisten voor iemand die met PR-technologie aan de slag gaat.

Op die ondergrond kan een acceptabele aanwezigheid van PR worden opgebouwd die ervoor zorgt dat PR succes heeft. 

PR-TECHNOLOGIE HELPT U EEN BETERE WERELD TE MAKEN
Men kan de gemeenschap als geheel beïnvloeden met public relations technologie.
Een enquête bij een voldoende aantal van de doelgroep...
...onthult de aangelegenheid die voor hen het meest werkelijk is.
Een programma kan dan voor de groep opgesteld worden dat hun doelen vooruitbrengt en dat nu gemeenschapsondersteuning verkrijgt.
Dit resulteert in toegenomen medewerking met acties die de omstandigheden in de maatschappij en de wereld verbeteren.

de staat of toestand van het hoffelijk zijn, het tonen van een grote mate van fijngevoeligheid en verfijning in het gedrag.

vermogen of macht om iets te beheersen.

de lijn of route waarlangs een communicatieboodschap van de ene persoon naar de andere reist.

een verzonnen naam.

communicatie of uitwisselingen tussen mensen of groepen, in het bijzonder gesprekken of sociale activiteit.