OPDRACHT >> 15. Lees: “Meer gegevens over de aanpak van situaties met het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden”

MEER GEGEVENS OVER DE AANPAK VAN SITUATIES MET HET FENOMEEN POTENTIËLE BRON VAN MOEILIJKHEDEN.

Iemand die de “Potentiële Bron van Moeilijkheden”-technologie toepast op zijn eigen leven of op een ander die jojoot, kan bij uitzondering de volgende situatie tegenkomen: Degene die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is, voert op de juiste wijze de standaardactie uit om de situatie aan te pakken met iemand die antagonistisch staat tegenover hem of tegenover zijn activiteiten, maar de bron van het antagonisme blijft antipathie tonen tegenover de Potentiële Bron van Moeilijkheden en/of zijn activiteiten. In zo’n geval kan het noodzakelijk zijn om de alternatieve stap te doen en in plaats van de zaak aan te pakken, te kiezen voor het verbreken van het contact.

Het denkbeeld van het verbreken van het contact houdt verband met het recht om te communiceren.

Misschien is het wel het meest fundamentele recht van ieder mens: het recht om te communiceren. Zonder deze vrijheid worden andere rechten aangetast.

Communicatie stroomt echter in twee richtingen. Als men het recht heeft om te communiceren, dan moet men ook het recht hebben om van een ander geen communicatie te ontvangen. Het is dit laatste denkbeeld van het recht om niet te communiceren, dat ons het recht op privacy geeft.

Deze rechten zijn zo fundamenteel, dat overheden er zelfs wetten van hebben gemaakt – getuige bijvoorbeeld de Amerikaanse Bill of Rights.

Groepen hebben voor deze rechten echter altijd in zekere mate regels opgesteld, want bepaalde overeenkomsten en verantwoordelijkheden gaan samen met de vrijheid om te communiceren.

Een huwelijk is hier een voorbeeld van: in een monogame samenleving bestaat de afspraak dat men maar met één persoon tegelijk getrouwd kan zijn. Die afspraak houdt bovendien in dat men alleen seksuele relaties met zijn huwelijkspartner onderhoudt en met niemand anders. Als echtgenote Simone dus met iemand anders dan haar echtgenoot Coen een relatie begint, is dat een schending van de afspraak en de voornemens van het huwelijk. Coen heeft het recht erop te staan dat er ofwel een einde aan deze communicatie wordt gemaakt, ofwel dat het huwelijk wordt beëindigd.

Aanpakken of het Contact verbreken

In de PTS-technologie gebruiken we de uitdrukking “aanpakken of het contact verbreken”. Het betekent gewoon wat er staat.

Wanneer in verband met de PTS-technologie de term aanpakken wordt gebruikt, betekent dat gewoonlijk het oplossen van een situatie met een ander, door de technologie van communicatie te gebruiken.

De uitdrukking het contact verbreken wordt gedefinieerd als de zelfgedetermineerde beslissing van iemand om niet meer met iemand anders in contact te staan. Het is het verbreken van een communicatielijn (de route die communicatie volgt van de ene persoon naar de andere).

Het basisprincipe van “aanpakken of het contact verbreken” bestaat in elke groep.

Het lijkt veel op de manier waarop men met een crimineel probeert om te gaan. Als hij de situatie niet zelf aanpakt, neemt de samenleving haar toevlucht tot de enige andere oplossing: ze “verbreekt het contact” tussen de crimineel en de samenleving. Met andere woorden, hij wordt uit de samenleving verwijderd en in een gevangenis opgesloten, omdat hij zijn probleem niet aanpakt of anderszins wil ophouden met het plegen van misdrijven tegen anderen.

Het is dezelfde soort situatie waarmee echtgenoot Coen in het hiervoor genoemde voorbeeld wordt geconfronteerd. De optimale oplossing bestaat uit een aanpak van de situatie met zijn vrouw Simone en haar schendingen van de afspraken binnen hun groep (hun huwelijk). Maar als Coen de situatie niet kan aanpakken, heeft hij geen andere keuze dan het contact te verbreken (de communicatielijnen van het huwelijk te verbreken, al is het maar door scheiding van tafel en bed). Iets anders doen is rampzalig, want hij staat in contact met iemand die antagonistisch staat ten opzichte van de oorspronkelijke afspraken, besluiten, voornemens en verantwoordelijkheden binnen de groep (het huwelijk).

Iemand kan een Potentiële Bron van Moeilijkheden worden door in contact te staan met iemand die antagonistisch is tegenover hem. Om de toestand met het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden tot een oplossing te brengen, pakt hij het antagonisme van de ander afdoende aan (zoals hier is beschreven in deze cursus) of, als laatste toevlucht, verbreekt hij het contact met hem. Hij gebruikt gewoon zijn recht om met een bepaalde persoon wel of niet te communiceren.

Door de technologie van “aanpakken of het contact verbreken” toe te passen, doet de persoon in feite niets anders dan wat binnen elke samenleving, groep of huwelijk al duizenden jaren lang wordt gedaan.

Het recht om het contact te verbreken

Er was een tijd dat het verbreken van het contact als middel in Scientology was afgeschaft. Het werd misbruikt door een paar mensen die er niet in slaagden bepaalde situaties aan te pakken die wel aangepakt hadden kunnen worden en die het contact op een luie of onverantwoordelijke manier verbraken, waardoor situaties er zelfs op achteruitgingen, omdat het de verkeerde actie was.

Verder waren er diegenen die slechts konden voortbestaan door te teren op de communicatielijnen van Scientology – zij wilden de band met bepaalde scientologen niet opgeven. Ze schreeuwden daarom moord en brand als iemand de technologie van “aanpakken of het contact verbreken” durfde toe te passen.

Dit heeft scientologen in een nadelige positie gemanoeuvreerd.

We kunnen scientologen die fundamentele vrijheid die ieder ander wordt verleend, niet ontzeggen: het recht om te kiezen met wie men wel of niet wenst te communiceren. Het is al erg genoeg dat er overheden zijn die mensen met geweld proberen te weerhouden om het contact met hen te verbreken.

Het naakte feit is dat het verbreken van het contact een uiterst belangrijk werktuig is bij het behandelen van het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden en zeer effectief kan zijn wanneer het op correcte wijze wordt gebruikt.

Daarom werd de technologie van het verbreken van het contact in ere hersteld; en wel in de handen van die personen die grondig en volgens de standaard getraind zijn in de technologie over Potentiële Bronnen van Moeilijkheden en Suppressieve Personen.

Het aanpakken van antagonistische bronnen

In het overgrote gedeelte van de gevallen waarbij een familielid of een ander met wie hij veel omgaat er tegen gekant schijnt te zijn dat hij dankzij Scientology vooruitgaat, is het niet werkelijk zo dat de antagonistische bron niet wil dat de Potentiële Bron van Moeilijkheden niet beter wordt. Het is meestal een gebrek aan juiste informatie over waar de Potentiële Bron van Moeilijkheden mee bezig is, dat het probleem of de opschudding veroorzaakt. Om in zo’n geval de persoon die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is het contact te laten verbreken zou de zaak niet verbeteren en zou feitelijk betekenen dat de situatie niet onder ogen wordt gezien. Het is nogal veel voorkomend dat de Potentiële Bron van Moeilijkheden enkel in geringe mate in staat is om de persoon en de situatie te confronteren. Dit is niet moeilijk te begrijpen als men naar de volgende feiten kijkt:

a. In de eerste plaats: om een Potentiële Bron van Moeilijkheden te zijn, moet men tegen de antagonistische bron schadelijke handelingen die tegen het voortbestaan in gaan hebben gepleegd; en

b. Wanneer iemand zulke handelingen heeft verricht, vermindert zijn vermogen om te confronteren en verantwoordelijkheid te nemen.

Wanneer iemand de gegevens uit deze cursus gebruikt om iemand anders te helpen, en ontdekt dat de persoon een Potentiële Bron van Moeilijkheden is ten opzichte van een familielid, dan raadt hij de persoon niet aan het contact met de bron van het antagonisme te verbreken. Hij geeft aan degene die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is het advies om de zaak afdoende aan te pakken.

De aanpak van een dergelijke situatie bestaat eruit hem te onderrichten in de technologie over PTS-heid en suppressie en hem vervolgens vaardig en vastberaden door de stappen te loodsen die nodig zijn om hem weer in goede communicatie met de antagonistische bron te brengen. Wanneer de Potentiële Bron van Moeilijkheden bijvoorbeeld scientoloog is, dan zullen de acties de situatie uiteindelijk oplossen door aan de kant van de bron van het antagonisme begrip tot stand te brengen over wat Scientology is, en waarom de Potentiële Bron van Moeilijkheden erin geïnteresseerd is en zich ermee bezighoudt.

Wanneer men overgaat tot het verbreken van het contact

Men kan een situatie aantreffen waarbij iemand in het heden daadwerkelijk met een Suppressieve Persoon in contact staat. Dit is iemand met de gewoonte om anderen te kleineren en minder bekwaam en krachtig te maken. Hij wil absoluut niet dat iemand vooruitgang boekt.

De waarheid is dat een SP er in feite doodsbenauwd voor is dat iemand sterker wordt, ongeacht wie dat is.

In een dergelijk geval zal degene die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is, niets bereiken als hij probeert de persoon afdoende aan te pakken. De oplossing hier is het verbreken van het contact.

Hoe men het contact verbreekt, hangt van de omstandigheden af.

Voorbeeld: laten we zeggen dat iemand naast een psychiatrische kliniek woont en zich vanwege deze omgeving een Potentiële Bron van Moeilijkheden voelt. De remedie is eenvoudig – hij kan verhuizen naar een ander appartement in een andere locatie. Hij hoeft op geen enkele manier de psychiatrische inrichting te schrijven dat hij het contact verbreekt. Hij verandert gewoon van omgeving – wat in feite een verbreken van contact met de suppressieve omgeving is.

Voorbeeld: iemand ontdekt dat een personeelslid in zijn zaak een SP is – hij steelt geld, jaagt klanten weg, boort andere medewerkers de grond in en wil zich niet beteren, wat je ook doet. De aanpak hiervan is heel eenvoudig: de Potentiële Bron van Moeilijkheden ontslaat hem en daarmee is die zaak dan afgedaan!

Het recht van een persoon om met iemand te communiceren (of niet) is een vrijheid die eigen is aan de mens. Het uitoefenen van dit recht en het verbreken van het contact met een Suppressieve Persoon rechtvaardigt onder geen beding ook maar enige overtreding van de wetten van het land.

De technologie van het verbreken van het contact is essentieel bij de aanpak van Potentiële Bronnen van Moeilijkheden. Ze kan levens redden en heeft dat ook gedaan en ze kan onnoemelijk veel moeilijkheden en beroering voorkomen. Ze moet behouden blijven en op correcte wijze worden gebruikt.

van of gerelateerd aan monogamie, met één vaste partner samenleven of getrouwd zijn.

onder ogen zien zonder terug te deinzen of te ontwijken. Daarom is confronteren in feite het vermogen om er op je gemak te zijn en waar te nemen.

afkorting voor Suppressieve Persoon. Zie ook Suppressieve Persoon in deze Verklarende Woordenlijst.