OPDRACHT >> 9. Lees:·“De Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens”

DE HUBBARD TABEL VOOR DE EVALUATIE VAN DE MENS

Het hele onderwerp van de evaluatie van de mens is iets dat de mens reeds lange tijd heeft geprobeerd onder de knie te krijgen. In Scientology een tabel waarmee men precies het menselijk gedrag kan evalueren en kan voorspellen wat iemand zal doen.

Dat is de De Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens. (Download als één grote pagina of meerdere pagina’s om uit te printen.)

De tabel laat zien wat het niveau van ethiek, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, het omgaan met de waarheid van een persoon is en nog vele andere aspecten die te maken hebben met de verschillende niveaus van de Toonschaal.

Als je de tabel bestudeert, zul je bij het bekijken van de hokjes de verschillende eigenschappen van mensen op deze niveaus vinden. Het is verschrikkelijk maar waar, dat alle eigenschappen van een niveau van toepassing zijn. Als er 3.0 voor je uit de bus komt, zul je overal op de tabel op 3.0 zitten.

Als je twee of drie kenmerken op een bepaald niveau van deze tabel kunt vinden, kun je op dezelfde hoogte van die kenmerken naar de kolom met nummers kijken en het nummer van het niveau vinden. Het kan 2.5 zijn, het kan ook 1.5 zijn. Wat het ook is, kijk gewoon naar alle kolommen op de hoogte van het nummer dat je gevonden hebt en dan zul je de overige kenmerken vinden.

De enige fout die men kan maken bij het bepalen van waar iemand anders op deze Toonschaal zit, is aan te nemen dat hij er ergens van afwijkt en in de ene kolom hoger zit dan in de andere. De eigenschap is wellicht moeilijk te herkennen omdat je er bezwaar tegen maakt – maar toch is deze aanwezig.

Kijk naar het bovenste deel van de eerste kolom om een algemeen beeld te krijgen van het gedrag en de fysiologie van de persoon. Kijk naar de tweede kolom voor de lichamelijke gesteldheid. Kijk naar de derde kolom voor de emotie die de persoon meestal vertoont. Ga verder langs de diverse kolommen. Ergens zul je over iemand of over jezelf gegevens vinden waar je je zeker over voelt. Bekijk daarna gewoon alle andere hokjes op het niveau van de gegevens waar je je zeker over voelde. Dat niveau, of het nu 1.5 of 3.0 is, zal je alles over iemand vertellen.

Natuurlijk zijn er momenten waarop iemand hoog en momenten waarop hij laag op deze Toonschaal zit, omdat hem goed en slecht nieuws treft en hij gelukkige en droeve dagen kent. Maar er bestaat zoiets als een chronisch niveau, een gemiddelde houding voor elk individu.

Naarmate iemand verder en verder zakt langs deze tabel, neemt ook zijn waakzaamheid, zijn besef, steeds verder en verder af.

De chronische stemming of houding van het individu ten opzichte van het bestaan en de wijze waarop hij het fysisch universum en de organismen in zijn omgeving bekijkt, gaan in gelijke mate achteruit.

Het is niet voldoende om te zeggen dat iemand gefixeerd raakt in zijn kijk op het fysisch universum en de organismen in zijn omgeving. Er zijn namelijk behalve het besef nog andere dingen die dit kunnen veroorzaken. Er vindt echter duidelijk een vermindering van besef plaats met betrekking tot iemands stoffelijke omgeving. Hoewel die achteruitgang van besef maar gedeeltelijk de oorzaak is van een geleidelijke daling op deze tabel, is ze illustratief genoeg voor wat we proberen te bereiken.

De positie van iemand op deze Toonschaal varieert van dag tot dag en van jaar tot jaar, maar blijft behoorlijk stabiel tijdens bepaalde perioden. Iemands positie op de tabel stijgt bij de ontvangst van goed nieuws en daalt door slecht nieuws. Dit is gewoon “geven en nemen”, zo is het leven nu eenmaal. Iedereen heeft echter een chronische positie op de tabel die onveranderlijk is, behalve wanneer er Scientology auditing plaatsvindt.

Scientology auditing is een zeer unieke vorm van persoonlijke counseling, die iemand helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en die zijn vermogen vergroot om onder ogen te zien, te confronteren, wat hij is en waar hij is. Auditing verhoogt dus het chronische toonniveau van het individu.

Aan de andere kant, acuut gezien, kan het verhogen van iemands “noodzakelijkheidsniveau” ( jezelf ergens toe zetten), een individu voor een korte periode ineens veel hoger op de schaal krijgen.

Iemands positie op de tabel wordt sterk beïnvloed door zijn omgeving. ledere omgeving heeft haar eigen toonniveau. Iemand die zich in feite op het niveau 3.0 bevindt, kan zich in een 1.1-omgeving als een 1.1 gaan gedragen. Een 1.1 komt in zijn gedrag echter niet hoger dan 1.5 in een omgeving waarvan het toonniveau hoog is. Als men leeft in een omgeving waarvan het toonniveau laag is, kan men verwachten uiteindelijk ook op een laag toonniveau terecht te komen. Dit geldt ook in een huwelijk – mensen neigen ertoe het toonniveau van hun huwelijkspartner aan te nemen.

Deze Toonschaal geldt ook voor groepen. Men kan onderzoeken wat de verschillende reacties zijn die een bedrijf of natie gewoonlijk vertoont, en de positie daarvan aangeven. Hierdoor komt men het voortbestaanspotentieel van een bedrijf of natie te weten.

Deze tabel kan ook worden gebruikt bij de beoordeling van sollicitanten of het kiezen van een partner. Ze geeft nauwkeurig aan wat men kan verwachten en maakt het voor je mogelijk om te voorspellen wat mensen zullen doen, voordat je veel ervaring met hen hebt opgedaan. Ze geeft je ook een aanwijzing voor wat je kan overkomen in een bepaalde omgeving of in de buurt van bepaalde mensen, want ze kunnen je naar beneden trekken of je tot een hoog niveau verheffen.

Maar gebruik deze tabel niet om te proberen iemand aan je te onderwerpen. Vertel mensen niet waar ze op de tabel zitten. Het kan hen te gronde richten. Laat hen zelf onderzoeken op welk niveau ze zitten.

Scientology is een toegepaste religie die zich bezig houdt met de studie van kennis. Door het toepassen van haar technologie kunnen wenselijke veranderingen in de omstandigheden van het leven worden veroorzaakt. Scientology is in iets meer dan dertig jaar ontwikkeld door L. Ron Hubbard. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

de acties die een individu ten aanzien van zichzelf neemt om bepaald gedrag te corrigeren of een situatie waar hij mee te maken heeft, omdat dit gedrag in strijd is met de idealen en het belang van zijn groep. Het is iets persoonlijks. Wanneer iemand ethisch is of “zijn ethiek ‘in’ heeft”, is dat uit eigen beweging en wordt dat door hemzelf gedaan.

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om te confronteren wat hij is en waar hij is. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.

(van ziekten, aandoeningen) plotseling opkomend, met een snel verloop en hevige verschijnselen.