ASSISTER VED SYGDOM OG SKADER

ORDLISTE TIL KURSET
aksiomer:

fremsatte erklæringer om naturlove på linje med dem, som findes inden for naturvidenskaberne.

anerkende:

give (nogen) en anerkendelse, noget der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udsagn eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.

antibiotika:

et lægemiddel som dræber bakterier i kroppen eller hæmmer deres vækst, f.eks. penicillin Antibiotika består af små mikroorganismer (meget små levende organismer) som produceres syntetisk.

apostel:

hver af de 12 disciple, som Jesus udvalgte til at udbrede det kristne budskab, samt disciplen Paulus.

assist:

en proces som kan udføres for at afhjælpe ubehag i nutiden og hjælpe en person med at komme sig hurtigere efter en ulykke, sygdom eller ophidselse.

auditering:

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at se i øjnene, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.

bakterier:

encellede organismer hvoraf nogle fremkalder sygdomme.

beingness:

tilstand af væren; eksistens. Beingness henviser også til antagelsen af eller det at vælge en slags identitet. Beingness kan antages af en selv eller gives til en eller opnås. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profession, ens fysiske egenskaber, ens rolle i et spil – hver af eller alle disse kunne kaldes ens beingness.

byld:

en hævelse i huden som er øm og fyldt med pus.

bølgelængde:

en bølgelængde er karakteristisk for bevægelse. En velordnet bølge er et bevægelsesflow. Den har en regelmæssig, gentagen afstand mellem sine bølgetoppe. Tag et reb eller en haveslange og slå et slag med den. Så vil du se en bølge bevæge sig hen langs den. Energi har et sådant mønster – hvad enten den er elektrisk eller i form af lys eller lyd. Dette er en jævnt flydende bølge. Dens længde er afstanden mellem toppene. Den bliver målt i længdeenheder som for eksempel centimeter eller meter.

cognition:

En ny forståelse af livet. Det er en ”Der kan man bare se”-udtalelse; noget en person pludselig forstår eller føler.

fortage sig:

forsvinde gradvist.

forudbestemt:

bestemt eller besluttet på forhånd, især om skæbne.

forårsaget:

fået til at ske.

fænomener:

ting, der vises eller opfattes eller observeres; enkelte fakta, hændelser eller ændringer, som de opfattes af sanserne eller af sindet: anvendes hovedsageligt om en kendsgerning, hvis årsag eller forklaring er under observation eller beskrives videnskabeligt.

gradient:

en gradvis tilgang til noget taget trin for trin, niveau for niveau, hvor de enkelte trin eller niveauer hver især er lette at opnå, således at komplicerede og vanskelige opgaver i sidste ende kan opnås med forholdsvis lethed. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.

hinsidige, det:

et fremtidigt liv, den verden der skal komme; et liv eller en eksistens efter døden.

humaniora:

studieretninger, der beskæftiger sig med menneskelig tanke og menneskelige relationer, specielt litteratur, filosofi, historie osv. (Oprindeligt henviste humaniora til uddannelse, som ville gøre en person i stand til selvstændig tanke og vurdering, i modsætning til det afgrænsede studium af tekniske færdigheder).

håndspålæggelse:

den handling hvor en person berører en anden for at overføre åndelig kraft og f.eks. helbrede en sygdom. En metode til at behandle en syg person gennem troens og bønnens styrke.

indikator:

en tilstand eller omstændighed der opstår i løbet af en proces, som viser, om processen går godt eller dårligt. For eksempel når en person, som modtager auditering, ser kvikkere eller gladere ud, ville det være gode indikatorer. Se også proces i denne ordliste.

kiropraktik:

behandling af funktionsforstyrrelser og deraf følgende smerter i ryg, bækken, arme eller ben ved en særlig manuel bearbejdelse og bevægelse af de små led mellem ryghvirvlerne eller af muskler og sener.

kommunisme:

den politiske teori eller det system, hvori al ejendom eller formue ejes i et klasseløst samfund af alle medlemmerne (arbejderne) af et samfund. Det påtvinger omfattende negative kontrolfunktioner på den personlige frihed, og massernes kollektive behov tilsidesætter individuelle rettigheder.

konfrontere:

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

kult:

en gruppe mennesker som deler en umådelig hengivenhed for en person, en sag, et ideal osv.

lokaliseringsauditering:

en type proces, som hjælper med at orientere en person og få ham i kommunikation med sine omgivelser.

masse:

en vis mængde materie (uden nogen specifik form eller størrelse).

nutid:

den tid, som er nu, og som bliver datid, næsten så snart den er blevet observeret. Det er et udtryk, som anvendes løseligt til at betegne de nuværende omgivelser.

omfattende:

som inkluderer alt og derfor er komplet.

postulat:

en konklusion eller beslutning om et eller andet.

proces:

en nøjagtig række anvisninger eller handlinger, der udføres for at opnå et ønsket resultat.

realitet:

det, som ser ud til at være. Realitet er grundlæggende set enighed; graden af enighed opnået mellem mennesker. Det, vi er enige om er virkeligt, er virkeligt.

Scientologi:

en anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

session:

den tidsperiode, hvor auditering finder sted. Se også auditering i denne ordliste.

snærende:

(om f.eks. snor eller tøj) være så stram, at man bliver generet af det, eller så det gør ondt.

somatik:

et ord som bruges i Scientologi til at betegne enhver kropsfornemmelse, sygdom, smerte eller ubehag. Soma betyder ”krop” på græsk.

stræben:

stor anstrengelse for at opnå noget, man har sat sig som mål.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

theta:

tanke eller liv. Udtrykket stammer fra det græske bogstav theta (), som grækerne brugte til at repræsentere tanke eller måske ånd. Noget, der er theta, karakteriseres af fornuft, afklarethed, stabilitet, lykke, følelse af glæde, udholdenhed og de andre faktorer, som mennesket almindeligvis anser for ønskværdige.

thetan:

personen selv – ikke hans krop eller hans navn, det fysiske univers, hans sind eller noget som helst andet – det som er bevidst om at være bevidst; identiteten som er individet. Udtrykket thetan er blevet konstrueret for at udelukke alle muligheder for forveksling med tidligere begreber, som ikke gælder her. Det kommer fra det græske bogstav theta, som grækerne brugte som symbol for tanke og endda ånd; hertil er der føjet et n for at skabe et navneord på den måde, man bruger nu om dage til at skabe ord inden for tekniske fag.

ædru:

tilstanden af ikke at være påvirket af spiritus.

årepresse:

et stykke stof, der er bundet stramt om en skadet arm eller ben for midlertidigt at stoppe blodstrømmen gennem en stor arterie og forhindre et stort blodtab.