OPGAVE >> 15. Læs ”Strategisk planlægning”.

STRATEGISK PLANLÆGNING

Intet kursus i planlægning og targets er færdigt, før man har undersøgt emnet strategisk planlægning. Det er af så afgørende betydning, at man skylder sig selv at gå lidt i dybden med definition og brug såvel som sammenhængen med andre aspekter af ledelse. 

Udtrykket ”STRATEGI” er afledt fra de græske ord: 

strate-gos, som betyder ”general”,

stratos, som betyder ”hær”,

agein, som betyder ”at føre”.

STRATEGI henviser derfor ifølge ordbogsdefinitionen til en plan for den generelle gennemførelse af en krig eller en del af den. 

Efterhånden er ordet også kommet til at betyde en plan for den kompetente, overordnede ledelse af en større mængde af operationer eller en del af sådanne operationer – for derigennem at opnå specifikke mål eller resultater. 

Dette er planlægning, der udføres på højere niveauer, fordi den må være baseret på en oversigt over den brede, eksisterende situation, hvis den skal være effektiv. 

Det er en erklæring om de tilsigtede planer for at opnå et generelt mål, og iboende i definitionen er idéen om intelligent brug af ressourcer eller manøvrer for at narre fjenden eller at overvinde eksisterende hindringer for at nå målet. 

Det er den centrale strategi, der er udarbejdet fra toppen, der som en paraply dækker aktiviteterne for niveauerne under sig. 

Dette fortæller os, hvad strategisk planlægning er.

Hvad den gør

Det, strategisk planlægning gør, er at give aktiviteterne på alle de lavere niveauer en retning. Alle de taktiske planer, programmerne og projekter, som skal udføres på lavere niveauer for at opnå målet, strømmer ned fra den strategiske plan øverst oppe. Det er den overordnede plan, som alle disse koordineres med. 

Dette gør, at man tydeligt kan se, hvorfor strategisk planlægning er så enorm vigtig, og hvorfor den må udføres af planlægningsgruppen på de højere niveauer, hvis ledelse skal være effektiv og lykkes. 

Hvad sker der, hvis strategisk planlægning mangler? Tja, hvad sker der, når man fører en krig, hvis man ikke udfører nogen strategisk planlægning? 

Vigtige tropper kan blive efterladt uden beskyttelse af flankerne og uden støtte i hovedområder, mens andre tropper udkæmper formålsløse slag ved en eller anden mindre forpost. Forsyninger og ammunition kunne bringes i stilling i det forkerte område eller ikke blive ført frem overhovedet. Modstridende ordrer, blokerede linjer og manøvrer, spildte ressourcer og tabte slag bliver alle resultatet. Uden en plan mangler koordineringen, og det er en scene med forvirring og adspredthed. Kort sagt, katastrofe. 

Hvilken forskel er der ikke mellem dette og et stærkt, koordineret, positivt fremstød i retning af at opnå målet! 

Ved at omsætte alt dette til vores egen aktivitet, får vi et endnu klarere syn på, hvorfor den strategisk planlægning må udføres på de højere ledelsesniveauer. Nøgleordet her er ”udført”. Det kan ikke undlades eller udelades. Man kan ikke antage, at det er gjort. Strategisk planlægning må udføres, erklæres og bekendtgøres i det mindste til de nærmeste lavere liggende niveauer af ledelsen, sådan at man kan koordinere og korrekt fastsætte et mål. 

Formål og strategisk planlægning

En strategisk plan begynder med observationen af en situation, der skal håndteres, eller et mål, der skal opnås. 

Den udtrykker altid en erklæring om det eller de klare formål, der skal opnås. 

Når formålet er fastlagt, er det muligt at udlede forskellige strategiske planer ud fra dette. 

Faktisk kan STRATEGI SIGES AT VÆRE, HVORDAN MAN FAKTISK, EFFEKTIVT OG HURTIGT KAN FÅ ET FORMÅL TIL AT MANIFESTERE SIG OG VIRKE I DET FYSISKE UNIVERS I HØJT TEMPO OG UDEN NOGEN FEJL. 

Enhver strategisk plan kan omfatte et antal hovedhandlinger, som kræves fra en eller flere forskellige sektorer, for at opnå formålet. Disse udtrykkes særdeles generelt, fordi de er erklæringer fra den oprindelige generelle planlægning, som er blevet udført. Fra dem kan man så udlede taktiske planer. Men alle disse ting må passe sammen. 

Eksempel:

Situation: Papirfabrikken ABC, som, selv om den fortsætter med at producere sit tidligere vellykkede udvalg af papirprodukter, fortsætter også udelukkende med at koncentrere sig om sin faste, allerede etablerede kundekreds, mens de forsømmer et antal af deres potentielle kundegrupper. Firmaet er hastigt på vej mod at gå konkurs og mister sine ledere til firmaer, hvor der ”findes bedre ekspansionsmuligheder”. 

Formål: Etablér en komplet papirfabrik, som når ud til alle dens potentielle publikumsgrupper med salg i stort volumen af eksisterende og nye produkter, samtidig med at den fortsætter med at betjene og sælge til sin faste kundekreds i stort volumen og derved genoprette firmaets solvens og opbygge dens ry som et lukrativt, fremgangsrigt firma med muligheder for ekspansion. 

Strategisk plan: Den strategiske planlægning baseret på situationen og det etablerede formål kunne være noget i denne retning:

Det første og mest vitale, der skal foretages for at standse tabene (uden at bringe forstyrrelse ind i nogen igangværende forretning eller nedskære eller ødelægge nogen anden enhed) er at oprette og igangsætte en ny salgsafdeling (parallelt med den nuværende). Den får som første prioritet straks at udvikle nye kunder til det eksisterende produktsortiment blandt (a) papirforhandlere, (b) papirgrossister og (c) via direct mail ordrer. Ærlige, erfarne sælgere må skaffes til at lede hver af disse afdelinger, og andre professionelle sælgere skal findes i et stort antal. Disse kan ansættes med en meget lave grundløn og tjene størstedelen af deres penge gennem provisioner. Denne aktivitet kan så ekspanderes over større områder ved at bruge distriktsledere, sælgere som starter andre sælgere og til og med dørsælgere. Som en del af denne plan må der udarbejdes provisionssystemer, præsentationsmateriale, brochurer og annoncer. At få dette i gang øjeblikkeligt vil få salget til at skyde i vejret, kompensere for tab og meget hurtigt få selskabet til at vokse ind i et område med skyhøj fortjeneste. 

2. Mens den umiddelbare, midlertidige håndtering foregår, skal eksisterende salg og service til kunder opretholdes. Samtidig er det nødvendigt at gennemgå salgs- og produktionsoptegnelserne for de eksisterende medarbejdere såvel som at gennemføre en grundig revision af selskabets bøger for at finde ud af, hvor tabene kommer fra. Det vil være nødvendigt at fyre ikke-produktivt personale, mens det sikres, at de, der er produktive, bliver. Skulle man opdage underslæb eller økonomiske uregelmæssigheder, må dette håndteres med korrekte juridiske tiltag. Med andre ord må den nuværende forretningsgang gennemgås fuldstændig, der må ryddes op, og dens produktion må ikke bare opretholdes, men øges så meget som mulig, med produktionstarget, der bliver sat og opnået.

3. Der skal udarbejdes et program, hvori også indgår at udarbejde markedsundersøgelser af alle kundegrupper for at finde ud af, hvilke nye papirprodukter de ønsker eller vil købe. Baseret på resultaterne fra disse rundspørger kan et helt nyt udvalg af papirprodukter (i tillæg til det gamle, etablerede udvalg) udvikles, produceres, markedsføres og sælges bredt. Programmet til at igangsætte den nye varelinje skal omhandle finansiering, organisering af den nye produktionsenhed (herunder nye ledere, kompetente designere og nødvendig arbejdskraft i øvrigt) sammen med det maskineri og udstyr, der skal bruges. Det må også dække bred PR, markedsførings- og salgskampagner, som fremmer volumensalg af både de nye og gamle produkter. Indbygget i denne planlægning ville der være en kampagne for at forbedre selskabets image som pioner, hvad angår nye papirprodukter med muligheder for ledere, som er indstillet på ekspansion. 

 

En sådan strategisk plan korrigerer ikke bare en dårlig situation, men vender den til en meget profitabel og ekspanderende scene for hele selskabets fremtid. 

Det, man forsøger at opnå, er at få trådene redt ud og at ekspandere den til et fantastisk niveau af levedygtighed. 

Med udgangspunkt i den strategiske plan laves taktisk planlægning ved at tage de mere brede strategiske targets og bryde dem ned i præcise og nøjagtige target-bestemte handlinger, som alle tilsammen får den strategiske plan gennemført.  

Man ville have mange mennesker, som arbejder med dette, og det ville være essentielt, at de alle havde formålet klart for sig, og at der ikke internt fandtes nogen konfliktpunkter i den samlede kampagne. Nogen, som læser sådanne planer igennem, ser måske ikke vigtigheden af dem, medmindre de forstår situationen og har et generelt styrende formål, som de kan finpudse deres taktiske planlægning i henhold til. 

Det er helt almindeligt, at man i den taktiske udførelse af strategisk planlægning finder det nødvendigt at modificere nogle taktiske targets eller lægge nye til eller endog udelade nogle, som man erfarer er unødvendige. 

Den taktiske ledelse af strategisk planlægning er lidt af en kunst i sig selv, så dette må tages med i beregningen. 

Når man har et godt formål, som ting kan koordineres imod, kan man udarbejde de strategiske aktiviteter, som er nødvendige for at opnå det, og de taktiske planer for at virkeliggøre de strategiske planer kan følge efter. 

På denne måde kan en gruppe blomstre og lykkes. Når al styrke og alle kræfter er rettet mod et enkelt fremstød, kan man udvikle en enorm kraft. 

Så man får formålet fremsat og udarbejder ud fra det, hvilken strategi der skal bruges for at opnå det formål. Dette bygger bro fra formålet til det taktisk set gennemførlige. 

Når den strategiske plan med dens formål er blevet lagt frem, tages den op af det næste lavere kommandoniveau og omdannes til taktisk planlægning. 

Strategisk kontra taktisk planlægning

Strategi er anderledes end taktik. 

Dette er et punkt, som de forskellige ledelsesniveauer klart må forstå. 

Der er en yderst stor forskel på en strategisk plan og en taktisk plan. 

Mens taktisk planlægning bruges til at vinde et sammenstød, bruges strategisk planlægning til at bringe hele felttoget til sejr. 

Mens den strategiske plan er den langsigtede plan i stor skala for at sikre sejr, fortæller en taktisk plan nøjagtigt, hvem skal flytte hvad til hvor og nøjagtigt, hvad de skal gøre lige der. 

Den taktiske plan skal passe ind i den strategiske plan og opnå den strategiske plan. Og den må gøre dette med præcise targets, der kan udføres. 

Og det er grundlæggende set ledelse. 

Om at komme fra formål til taktik

En fejl, som uuddannet personale ofte begår, er at hoppe fra formål til taktisk planlægning og udelade den strategiske plan. Og dette vil ikke fungere. Årsagen til, at det ikke vil fungere, er, at ens taktiske plan, som man har sat et mål for, vil afspore, medmindre den er på linje med en strategisk plan. 

Det, der skal forstås her, er, at strategisk planlægning skaber taktisk planlægning. Man vil ikke opnå sit formål, medmindre man har udarbejdet og bruger en strategi til at opnå det med. Og baseret på den strategi udarbejder man de taktiske bevægelser, som skal gøres, for at iværksætte strategien. Men hvis man hopper fra formål til taktisk planlægning og ignorerer strategien, vil man mislykkes. 

Så mellem formål og taktisk planlægning findes altid trinnet, som består af strategisk planlægning. Vi kunne sige, at med en strategisk plan menes der metoder for at få selve formålet til at fungere. 

Der er faktisk en plan, som har at gøre med dygtighed. 

Man kunne være helt klar over formålet og kunne komme op med et antal taktiske targets, som har at gøre med det. Og muligvis vil de targets virke i sig selv. Men formålet er at få en situation håndteret, og hvis man mangler en strategisk metode til at gøre dette, kan man stadig erfare, at man står over for det samme problem. 

Hvis man bygger den faktiske bro mellem formål og det taktiske, hvor broen er den strategiske side af det, vil formålet have en chance for at lykkes. 

bevægelser eller procedurer, der er påtænkt som et behændigt trin mod et mål, såsom noget der involverer militære eller flådeenheder, der er organiserede til at bevæge sig eller ændre position osv., for at være korrekt placeret til at møde en fjendtlig styrke.

en hærenhed, der er åben for angreb, ikke beskyttet eller forsvaret på grund af mangel på yderligere forsvar på siderne (flankerne). En troppeenheds flanker, som er det svage forsvarspunkt, er ofte målet for fjendtligt angreb.

en militærbase med en lille gruppe af tropper, der er beliggende i en afstand fra hærens hovedenhed, og som er pålagt at forsvare et bestemt sted eller område.

som producerer fortjeneste eller velstand; udbytterigt.

den løn der knytter sig til en bestemt stilling uden diverse tillæg.

den handling eller det tilfælde hvor man til personligt brug tager penge eller ejendele, der er blevet betroet en af andre, uden deres viden eller tilladelse.