OPDRACHT >> 20. Lees het gedeelte “TR 3”

TRAININGSOEFENINGEN IN COMMUNICATIE

Nummer: TR 3

Naam: een vraag beantwoord krijgen

Doel: De vaardigheid te verkrijgen om, ondanks afleidingen, een specifieke vraag beantwoord te krijgen.

Heb je ooit een vraag gesteld en kreeg je er geen antwoord op? Dit kan iemand van streek maken, want de communicatiecyclus is incompleet en hangt nog ergens.

In privé of andere situaties is het zeer belangrijk om je vragen beantwoord te krijgen en om communicatiecycli af te maken. Door deze oefening krijg je die bekwaamheid.

Opdrachten: “Zwemmen vissen?” of “Vliegen vogels?”

Positie: De student en de coach zitten op een prettige afstand tegenover elkaar.

Nadruk bij de training: Eén vraag en bevestiging van het antwoord van de student in één tijdseenheid die dan is afgelopen. Om te voorkomen dat de student afdwaalt in het gebruik van variaties van de opdracht.

De student wordt geflunkt als hij of zij er niet in slaagt een antwoord te krijgen op de gestelde vraag, als hij of zij de vraag niet precies herhaalt en als hij of zij Q&A-t met uitweidingen van de coach.

Q&A Een afkorting voor Vraag (Question) en Antwoord (Answer). Het betekent geen antwoord krijgen op de vraag, er niet in slagen om iets af te maken, of van een vooraf vastgestelde richting of actie afwijken. Voorbeeld: Vraag: “Vliegen vogels?” Antwoord: “Ik houd niet van vogels.” Vraag: “Waarom niet?” Antwoord: “Omdat ze smerig zijn.” Dit is Q&A: de oorspronkelijke vraag werd niet beantwoord en er werd vanaf gestapt en de persoon die de vraag stelde is afgeweken. Er wordt dan gezegd dat dat “Q&A” is.

Elke keer dat een vraag wordt herhaald, bestaat hij, theoretisch en zuiver en alleen, in zijn eigen tijdseenheid, en wordt hij in het heden geuit met zijn eigen intentie.

Wanneer een student zich gedraagt als een machine, door gewoonweg de vraag keer op keer te herhalen, dan ontbreekt de intentie. Daarom is het belangrijk dat wanneer iemand een vraag herhaalt, deze in het hier en nu gesteld moet worden, als een op zichzelf staande vraag, met zijn eigen intentie. Als een vraag altijd in het hier en nu gesteld zou worden, zou hij zonder probleem keer op keer herhaald kunnen worden. Als een vraag steeds herhaald wordt zonder nieuwe intentie, wordt het erg zwaar.

TR 3

Script: De coach gebruikt “Start” en “That’s it”, zoals bij eerdere TR’s. De coach is, nadat er is begonnen, niet verplicht de vraag van de student te beantwoorden, maar mag, om de student van zijn stuk te brengen, communicatievertraging vertonen of een commentaarachtig antwoord geven. Vaak zal de coach de feitelijke vraag die door de student wordt gesteld moeten beantwoorden. Voorbeeld:

Student: “Zwemmen vissen?”

Coach: “Ja.”

Student: “Goed.”

Iets minder vaak probeert de coach de student tot een Q&A te verleiden of de student in verwarring te brengen. Voorbeeld:

Student: “Zwemmen vissen?”

Coach: “Heb je geen honger?”

Student: “Ja.”

Coach: “Flunk.”

Wanneer de vraag niet wordt beantwoord, moet de student de vraag herhalen en daarmee doorgaan totdat hij een antwoord krijgt. Alles behalve vraag en bevestiging wordt geflunkt. Onnodig herhalen van de vraag wordt geflunkt. Het niet duidelijk stellen van de vraag (bijvoorbeeld een gebrek aan intentie) wordt geflunkt. Een zwakke bevestiging wordt geflunkt. Q&A wordt geflunkt (zoals in het voorbeeld). Misemotie of verwarring van de student wordt geflunkt. Als de student er niet in slaagt de volgende opdracht te geven zonder een lange communicatievertraging, is dat een flunk.

Een abrupte of te vroege bevestiging wordt geflunkt. Het uitblijven van een bevestiging (of een bevestiging met een duidelijke communicatievertraging) wordt geflunkt. Geen enkel woord van de coach, uitgezonderd een antwoord op de vraag, “Start”, “Flunk”, “Goed” of “That’s it” mag van invloed zijn op de student, behalve dan om hem ertoe te brengen de vraag opnieuw te stellen.

“Start”, “Flunk”, “Goed” en “That’s it” mogen niet gebruikt worden om de student in verwarring te brengen of hem erin te luizen. Voor de rest mag de coach alles zeggen. De coach mag geen introverte opmerkingen maken zoals: “Ik realiseerde me daarnet iets.” Afleidende opmerkingen van de coach behoren alle de student te betreffen en moeten als doel hebben de student van zijn stuk te brengen en te veroorzaken dat hij de controle verliest of vergeet waar hij mee bezig is. Het is de taak van de student om de oefening ondanks alles gaande te houden, alleen met gebruikmaking van de opdracht of de bevestiging. Als de student iets anders doet dan het bovenstaande, is het een flunk, en de coach moet dan natuurlijk flunken.

Wanneer de student in staat is om stelselmatig zijn vragen beantwoord te krijgen, ondanks afleidingen, dan is hij geslaagd voor de oefening.

een afkorting van “Question and Answer” (Vraag en Antwoord). Het betekent geen antwoord krijgen op de vraag, er niet in slagen om iets af te maken, of om af te wijken van voorgenomen handelswijze. Voorbeeld: Vraag: “Vliegen vogels?” Antwoord: “Ik houd niet van vogels.” Vraag: “Waarom niet?” Antwoord: “Omdat ze smerig zijn.” De oorspronkelijke vraag is niet beantwoord; men heeft die laten vallen, en degene die de vraag stelde is ervan afgeweken – dit is Q&A. Men zou kunnen zeggen dat hij “Q&A-de”.