OPDRACHT >> 14. Lees: “Het analyseren van gegevens en omstandigheden”

HET ANALYSEREN VAN GEGEVENS EN OMSTANDIGHEDEN

Voor het doen van feitenonderzoek is het van essentieel belang dat men een uitstekend begrip krijgt van logica en dat men de soorten punten die “uit” zijn en pluspunten op zijn duimpje kent. Wanneer deze basis aanwezig is, zijn de twee gangbare stappen die iemand moet ondernemen om “er werkelijk achter te komen wat er aan de hand is”:

1. Het analyseren van de gegevens,

2. Het gebruiken van de gegevens die als zodanig zijn geanalyseerd om de omstandigheden te analyseren.

Onder de term gegevens wordt verstaan: feiten, grafieken, mededelingen, beslissingen, acties en beschrijvingen, waarvan men mag aannemen dat ze waar zijn. Onder omstandigheden wordt verstaan: de brede algemene plaats van handeling waarover een hoeveelheid actuele gegevens bestaat.

De manier waarop je gegevens analyseert, is door ze te vergelijken met de primaire punten en te kijken of een of meerdere van die punten in de gegevens naar boven komen.

De manier waarop je de omstandigheden analyseert, is door in kleinere gebieden ervan elk van de hierboven geanalyseerde gegevens te stoppen.

Wanneer je dit doet, levert dat je de locaties op waar de meeste fouten worden gemaakt of de grootste ongeorganiseerde situatie bestaat. Het toont je bovendien de gebieden die het meest effectief zijn. 

Voorbeeld: er zijn moeilijkheden in de kantine. Er werken drie mensen in de kantine. Wanneer we een analyse doen van de gegevens van het hele gebied, komen er een aantal punten die “uit” zijn naar boven. Vervolgens schrijven we die toe aan A, B en C die in de kantine werken en komen er dan achter dat B de meeste punten had die “uit” zijn. Dit geeft aan dat de problemen in de kantine bij B liggen. B kan op verschillende manieren worden aangepakt; wat betreft zijn functie, zijn bediening, enzovoorts. Merk op dat toen we de gegevens van het algehele gebied analyseerden en het toewezen aan de deeltjes in het gebied, we vervolgens geanalyseerde omstandigheden hadden en de boel onder handen konden nemen.

Voorbeeld: we analyseren alle gegevens die we hebben over de Bingo Autofabriek. We wijzen de aldus geanalyseerde gegevens op elke afdeling van de Bingo Autofabriek toe, als punten die “uit” zijn. Zodoende komen we er haarfijn achter welke afdeling er het slechtste voor staat. We pakken de functie op verschillende manieren aan, in principe door deze te organiseren en de leidinggevenden en het personeel op te leiden. 

Er zijn een aantal varianten. 

WE VERKRIJGEN DOOR HET ANALYSEREN VAN ALLE GEGEVENS DIE WE HEBBEN EEN ANALYSE VAN DE OMSTANDIGHEDEN EN WIJZEN DE GEGEVENS DIE PUNTEN DIE “UIT” ZIJN VERTONEN, AAN GEBIEDEN OF DELEN TOE. HET GEBIED DAT DE MEESTE PUNTEN TELT DIE “UIT” ZIJN, WORDT HET DOELWIT VAN CORRECTIE. 

Bij het onder ogen zien van het onder handen nemen van fikse omstandigheden, hebben we natuurlijk het probleem dat we er eerst achter zullen moeten komen wat er fout gaat voordat we het kunnen corrigeren. Dit wordt gedaan door het analyseren van gegevens, hetgeen wordt gevolgd door het analyseren van de omstandigheden. 

We doen dit door alle gegevens te sorteren betreffende de punten die “uit” zijn (de elementaire onlogische punten). We hebben nu een lange lijst van punten die “uit” zijn. Dat is het analyseren van gegevens. 

We sorteren vervolgens de punten die “uit” zijn die door ons zijn gevonden op de voornaamste gebieden van de plaats van handeling. De meerderheid van die punten zal in één gebied aan het licht komen. Dat is het analyseren van omstandigheden. 

We weten nu welk gebied we onder handen moeten nemen. 

Voorbeeld: er bestaan zeventig gegevens over de algemene plaats van handeling. We constateren dat 21 ervan irrationeel zijn (punten die “uit” zijn). We volgen het spoor van de 21 punten die “uit” zijn naar de gebieden waar ze vandaan komen of op van toepassing zijn. Zestien komen er uit gebied G. We nemen gebied G onder handen.

Ervaring

Het opzienbarende gedeelte van zo'n uitoefening is dat het analyseren van de gegevens van een periode van 1 dag, wanneer ze worden geanalyseerd, overeenkomen met 3 maanden werkzame ervaring.

Het analyseren van gegevens en omstandigheden levert dus direct een resultaat op, daar waar ervaring een hoop tijd in beslag neemt. 

Men krijgt een analyse van omstandigheden door alle gegevens die men heeft te analyseren en de gegevens die punten die “uit” zijn bevatten toe te wijzen aan de desbetreffende gebieden of functies. Het gebied dat de meeste punten telt die “uit” zijn heeft, is het doelwit voor correctie.

De kwaliteit van de analyse van gegevens is afhankelijk van het feit of iemand de ideale organisatie en doelstelling kent waarop de activiteit is gebaseerd. Dit betekent dat iemand behoort te weten wat de activiteiten van de organisatie vanuit een rationeel of logisch gezichtspunt gezien behoren te zijn.

Een klok behoort te blijven lopen en de tijd aan te geven en van een praktisch en plezierig ontwerp te zijn voorzien. Een klokkenfabrikant behoort klokken te maken. Hij wordt verondersteld genoeg klokken te produceren die goedkoop en goed genoeg zijn om er vraag naar te laten ontstaan en er genoeg van te verkopen zodat de tent solvent blijft. Hij verbruikt ruwe materialen en repareert en vervangt de gereedschappen en apparatuur die hij gebruikt. Hij neemt vaklui en leidinggevenden in dienst. Hij heeft serviceafdelingen en distributeurs. Dat is het soort zaken dat je bedoelt wanneer je het over de ideale of theoretische structuur van een klokkenfabrikant en zijn organisatie hebt. 

Dat zijn de rationele punten.

Van de hoeveelheid werkelijke huidige gegevens van de klokkenfabrikant haalt iemand de punten die “uit” zijn eruit voor een analyse van de gegevens.

Men wijst de punten die “uit” zijn toe aan het geheel als een analyse van de omstandigheden.

Men gebruikt zijn bestuurlijke kennis en expertise om de meest afgedwaalde sub-sectie weer op het rechte pad te brengen. 

Men krijgt zodoende een functionerende klokkenfabriek die dichter tegen de ideale situatie aan zit en produceert. 

Militaire, politieke en PR-situaties, enzovoort, worden allemaal op dezelfde manier onder handen genomen. 

We noemen deze twee activiteiten: 

HET ANALYSEREN VAN GEGEVENS 

ANALYSE VAN OMSTANDIGHEDEN