DE COMPONENTEN VAN BEGRIP

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
affiniteit:

liefde, houden van of enig ander emotionele houding; de mate van houden van. De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, hetzij in goede, hetzij in slechte zin.

afgestompt:

in kracht verminderd of verzwakt; minder effectief gemaakt.

ARC-driehoek:

een driehoek die aantoont dat affiniteit, realiteit en communicatie begrip tot stand brengen. Men kan niet een punt van de driehoek verhogen zonder ook de andere punten te verhogen net zoals je niet een punt kan verlagen zonder de andere twee punten te verlagen.

auditing:

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om onder ogen te zien wat hij is en waar hij is. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.

bevestigen:

(iemand) een bevestiging geven. Zie ook Bevestiging in deze Verklarende Woordenlijst.

bevestiging:

iets dat wordt gezegd of gedaan om iemand anders te laten weten dat zijn bewering of daad opgemerkt, begrepen en ontvangen is.

communicatie:

een uitwisseling van ideeën tussen twee individuen door ruimte heen.

communicatielijn:

de lijn of route waarlangs een communicatieboodschap van de ene persoon naar de andere reist.

confronteren:

onder ogen zien zonder terug te deinzen of te vermijden. De bekwaamheid om te confronteren is de bekwaamheid er op je gemak te zijn en waar te nemen.

egaliseren:

vereffenen, gelijk maken.

hoeksteen:

steunpilaar, de persoon of zaak waarop alles rust. Een hoeksteen is een bewerkt blok natuursteen op een hoek van een gebouw als bindsteen en tevens tot versiering van vrijstaand metselwerk.

misemotie:

irrationele of ontoepasselijke emotie. Het is een samengesteld woord, bestaande uit mis- (verkeerd, fout, slecht) + emotie. Wanneer je zegt dat een persoon misemotie toont, zou dat betekenen dat de persoon niet die emotie toont die bij de feitelijke omstandigheden van de situatie past. “Misemotioneel zijn” zou dan hetzelfde betekenen als “irrationeel zijn”. Men kan de rationaliteit van iedere persoon redelijk inschatten aan de hand van de juistheid van de emotie die hij in een gegeven situatie ten toon spreidt. Als men vreugdevol en gelukkig is wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zou dat rationeel zijn. Als men verdriet toont zonder dat daarvoor in het heden een goede reden bestaat, zou dat irrationeel zijn.

oog-om-oog, tand-om-tand:

als formulering van de (leer van de) rechtmatige vergelding.

oude kliek:

betrekking hebbende op concervatief beleid en gewoontes uit het verleden

realiteit:

dat wat er schijnt te zijn. Realiteit is in principe overeenstemming; de mate van overeenstemming die tussen mensen wordt bereikt. Datgene waarover we het eens zijn dat het werkelijk is, is werkelijk.

Scientology:

Scientology is een praktische religie die zich bezighoudt met de studie van kennis, en die door toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kan brengen in de levensomstandigheden. Ze werd door L. Ron Hubbard in ongeveer 30 jaar ontwikkeld. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen.

technologie:

met technologie wordt gedoeld op de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. De term technologie verwijst in Scientology naar de toepassingsmethoden van de Scientology principes om de functie van het verstand te verbeteren en het potentieel van het geestelijke wezen te rehabiliteren, zoals ontwikkeld door L. Ron Hubbard.

terminal:

alles wat een communicatie kan ontvangen, doorsturen of verzenden.

toon:

een specifieke mentale zijnstoestand of instelling; gemoedsgestelheid, karakter of stemming.