ETIK OCH TILLSTÅNDEN

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN

Allierade:

en grupp på tjugosex länder, vilka inkluderade Storbritannien, USA och Sovjetunionen, som kämpade mot Axelmakterna – de länder, vilka inkluderade Tyskland, Italien och Japan, som stred tillsammans under andra världskriget.

Aristoteles:

(384–322 f.Kr.) grekisk filosof, utbildare och vetenskapsman. Hans arbeten innefattade alla områden av människans kunskap på den tiden, däribland logik, etik, naturvetenskap och politik.

bank:

reaktiva sinnet, den del av sinnet som fungerar helt enligt stimulus–respons-principen (för ett givet stimuli ger det en bestämd respons), som inte står under en persons viljemässiga kontroll och som utövar tvång och har makt att styra hans medvetande, syften, tankar, kropp och handlingar. (En bank är en lagringsplats för information, såsom i tidiga datorer där data lagrades i en grupp eller serie, kort kallad en bank.)

bekräfta:

att ge (någon) en bekräftelse. Se även bekräftelse.

bekräftelse:

någonting man säger eller gör för att upplysa en annan person om att hans yttrande eller handling har uppmärksammats, förståtts och mottagits.

berg-och-dalbana:

att gå (brant) upp och ner; stiga och falla. Från den bokstavliga betydelsen, en upphöjd, brant spårbana med kurvor som svänger skarpt; den har öppna passagerarvagnar som går med hög fart som en åktur på ett nöjesfält.

copa:

att hantera vad som än dyker upp. På engelska betyder det ”att framgångsrikt hantera en svår situation”. Vi använder det med betydelsen ”att hantera vilken situation som än dyker upp på vilket sätt som helst, att hantera det framgångsrikt på något sätt”.

determinism:

valförmåga; frihet att fatta beslut; förmåga att besluta eller bestämma över sina handlingar.

dramatisera:

imitera, uttrycka eller agera ut någonting, som t.ex. en skådespelare i ett drama eller skådespel skulle agera ut sin roll enligt manuskriptet.

dynamik:

en drift av att överleva längs en viss kurs; en drift i riktning mot ett område av livet. Det finns åtta dynamiker: första, en själv; andra, sex och familjen; tredje, grupper; fjärde, hela mänskligheten; femte, livsformer; sjätte, det materiella universum; sjunde, andar; och åttonde, det Högsta väsendet.

etik:

de åtgärder en person vidtar på sig själv för att korrigera ett beteende eller en situation han är involverad i som strider mot gruppens ideal och intressen. Det är något personligt. När man är etisk eller ”har sin etik inne”, är det på grund av ens egen determinism och är något som utförs av en själv.

evärdliga tider, för:

så länge världen består.

Exekutivsekreterare:

högre chef i en Scientologi-kyrka, direkt under den verkställande chefen, ansvarig för en av organisationens större delar.

förbigå, att:

att hoppa över en person i en befälskedja.

gradient:

(på en gradient) handlingen att närma sig något, steg för steg, nivå för nivå, där varje steg eller nivå, i sig självt, är lätt att uppnå – så att man till slut kan åstadkomma komplicerade och svåra aktiviteter relativt lätt. Termen gradient gäller också för varje steg som tas i ett närmande av detta slag.

gudomlig rättrådighet:

syftar på kungars gudomliga rättighet; uppfattningen att kungar och drottningar hade en av Gud skänkt rättighet att härska, att de inte kunde göra något fel och att de var ansvariga bara inför Gud för sina handlingar, och inte inför det folk de härskade över. Använt i bildlig bemärkelse.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk ledare under 1900-talet som drömde om att skapa en överlägsen människoras som skulle härska i tusen år som det tredje tyska riket. Efter att med våld ha tagit makten i Tyskland 1933 startade han andra världskriget (1939–1945), lade under sig stora delar av Europa och mördade miljontals judar och andra som ansågs ”underlägsna”. Han begick självmord 1945 när Tysklands nederlag var omedelbart förestående.

hypotetisk:

baserad på en idé som är möjlig och som man föreställer sig, snarare än en som är verklig eller sann.

kinin:

ett bittersmakande medel som används för att behandla vissa typer av malaria (smittsam sjukdom som kan leda till döden om den inte behandlas).

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

kärande:

en person som inleder en rättsprocess mot en annan (svarande) i en domstol för att ställa till rätta en oförrätt som tillfogats honom.

lokaliseringsprocess:

typ av process som hjälper en person att bli orienterad och sätter honom i kommunikation med sin omgivning.

motivator:

En motivator är en aggressiv eller destruktiv handling som mottas av personen eller den delen av livet. Anledningen till att det kallas en ”motivator” är att den tenderar att egga eller mana att ge igen – den ”motiverar” en ny overt.

overthandling:

en skadlig handling, eller en överträdelse av en grupps moralkodex. En overthandling är inte bara att skada någon eller något, det är en gärning av underlåtenhet eller en förövad gärning som gör det minsta möjliga goda för det minsta antalet människor eller områden av livet, eller största möjliga skada till det största antalet människor eller områden av livet.

Platon:

(ca 427–347 f.Kr.) grekisk filosof och lärare, född i Athen. År 387 f.Kr. grundade han en skola i filosofi, känd som Akademin, som blev det första universitetet i historien som man känner till.

processing:

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.

promota:

hjälpa till att få till stånd eller främja tillväxten för eller etableringen av någonting.

Pythagoras:

(582–500 f.Kr.) grekisk filosof och matematiker som grundade en skola i södra Italien som betonade studiet av musikalisk harmoni och geometri och anses vara den första sanna matematikern.

rättvisa:

de åtgärder som gruppen vidtar mot individen, när denne misslyckats med att själv vidta de rätta etikåtgärderna på sig själv.

sadism:

ett slags beteende där personen upplever njutning av att skada andra och få dem att lida fysiskt eller mentalt.

Sokrates:

(470?–399 f.Kr.) grekisk filosof och lärare som ansåg att godhet var baserat på kunskap och ondska var baserat på okunnighet. Han uppmanade sina landsmän att se som de viktigaste sakerna i livet själens moraliska karaktärsstyrka och sökandet efter kunskap om moraliska begrepp som t.ex. rättvisa.

tillstånd:

ett av de verksamhetstillstånd eller varandetillstånd som en organisation, dess delar eller en individ går igenom. Varje tillstånd har en exakt följd av steg, som kallas formel, som man kan använda för att ta sig från det nuvarande tillståndet till ett annat, högre tillstånd som innebär bättre överlevnad.

undanhållande:

en outtalad, oanmäld överträdelse av en moralisk kod som personen är bunden av, en overt som personen begått som han eller hon inte talar om. Varje undanhållande kommer efter en overthandling.

unmocka:

göra något till intet.

ute-etik:

en handling eller situation som en person är inblandad i, eller något som personen gör, som står i konflikt med hans dynamikers ideal, skadar dem och går emot deras överlevnad.

varande:

tillstånd eller varandetillstånd; existens. Varande syftar även på antagandet av eller valet av en identitetskategori. Varande antas av en själv, ges till en själv eller uppnås. Exempel på varande skulle vara ens eget namn, ens yrke, ens fysiska egenskaper, en roll i ett spel – var och en eller alla dessa skulle kunna kallas ens varande.

Verkställande chef:

ledare för en Scientologi-organisation, ansvarig för organisationens planering och drift, samt dess statistiker och livskraft.