OPDRACHT >> 18. Lees: “Condities onder Niet-Bestaan”

CONDITIES ONDER NIET-BESTAAN

Er bestaan ook condities van functioneren onder Niet-Bestaan.

De Conditie van Last

Onder Niet-Bestaan bevindt zich de Conditie van Last. De persoon is gewoon opgehouden met niet te bestaan als lid van het team en heeft de kleur van een vijand aangenomen.

Iemand bevindt zich in een conditie van Last wanneer hij tegen opdrachten, intenties en
acties van de groep in gaat en er niet op hem kan worden gerekend.

De conditie wordt toegewezen als er achteloos of kwaadwillig en doelbewust schade is toegebracht aan projecten, organisaties of activiteiten. Het wordt geacht kwaadwillig en doelbewust te zijn omdat er opdrachten tegen zijn gepubliceerd, of omdat het in strijd is met de intenties en acties van de rest van het team of de doelstelling van het project of de organisatie.

Het is een last om zo’n persoon zonder toezicht te laten, omdat hij of zij misschien dingen doet of blijft doen die de vooruitgang van het project of van de organisatie belemmeren of tegenhouden, en zo iemand kan men dus niets toevertrouwen. Zowel discipline als het toewijzen van condities boven die van Last, zijn vruchteloos gebleken. De persoon is gewoon doorgegaan met dingen in het honderd te laten lopen.

De conditie wordt gewoonlijk toegewezen als verscheidene condities van Gevaar en Niet-Bestaan zijn toegewezen of als een langdurig en onveranderd gedragspatroon is geconstateerd.

Terwijl alle anderen de reden proberen te vinden waarom er post zoekraakt, blijft zo iemand heimelijk post zoekmaken.

De conditie wordt omwille van anderen toegewezen, zodat zij niet in moeilijkheden komen door de persoon in enig opzicht iets toe te vertrouwen.

De Formule voor Last luidt:

    1. Besluit wie je vrienden zijn.

    2. Breng de vijanden van de groep waarvan je pretendeerde deel uit te maken een effectieve slag toe, ondanks het feit dat je persoonlijk gevaar loopt.

    3. Vergoed de schade die je hebt aangericht door een persoonlijke bijdrage te leveren die veel groter is dan gewoonlijk van een groepslid wordt verlangd.

    4. Verzoek de groep om opnieuw te mogen toetreden, door elk lid ervan te vragen of hij ermee instemt dat je je weer bij de groep aansluit en sluit je alleen weer aan wanneer de meerderheid daarmee instemt. Herhaal, als het wordt geweigerd, de stappen (2), (3) en (4), net zolang tot je wordt toegestaan weer lid van de groep te worden.

De Conditie van Besluiteloosheid

Als men geen besluit kan nemen over een individu, groep, organisatie of project, is er sprake van een Conditie van Besluiteloosheid.

Als men niet tot een besluit kan komen over een situatie, dan is er sprake van een conditie van Besluiteloosheid.

De formule van Besluiteloosheid luidt als volgt:

    1. Stel jezelf eerlijk op de hoogte van de werkelijke intenties en activiteiten van die groep, dat project of die organisatie, waarbij je elk vooroordeel en alle geruchten naast je neerlegt.

    2. Onderzoek de statistieken van het individu, de groep, het project of de organisatie.

    3. Besluit op basis van “het grootste goed voor het grootste aantal drijfveren” of het individu, de groep, het project of de organisatie al dan niet aangevallen, geschaad, onderdrukt of geholpen moet worden.

    4. Evalueer jezelf, of je eigen groep, project of organisatie wat betreft intenties en doeleinden.

    5. Evalueer de statistieken van jezelf, of van je eigen groep, project of organisatie.

    6. Sluit je aan bij, blijf in, of sluit vriendschap met die groep die voortgang boekt in de richting van het grootste goed voor het grootste aantal drijfveren en maak dit feit bij beide partijen openbaar.

    7. Doe al het mogelijke om de acties en statistieken te verbeteren van de persoon, groep, het project of de organisatie waarbij je aangesloten bleef of waarbij je je nu hebt aangesloten.

    8. Worstel jezelf in de nieuwe groep door de condities heen omhoog als je naar de andere partij bent overgegaan, of door de condities in de groep waarin je bent gebleven, als het afdwalen van die groep je status heeft verlaagd.

De Conditie van Vijandigheid

Wanneer iemand openlijk en bewust een vijand is van een persoon, een groep, een project of organisatie, bestaat er een Conditie van Vijandigheid.

Destructieve daden wijzen op een conditie van Vijandigheid.

De formule voor de Conditie van Vijandigheid bestaat uit maar één stap:

Kom erachter wie je werkelijk bent.

De Conditie van Onbetrouwbaarheid

Onbetrouwbaarheid wordt gedefinieerd als vertrouwensschennis nadat er vertrouwen was geschonken.

De formule voor Onbetrouwbaarheid is, heel juist en feitelijk weergegeven: “Weet dat je bent”.

Gruwelijk genoeg zal blijken dat iemand die een post of functie accepteert en deze vervolgens niet uitoefent, onvermijdelijk een deel van die organisatie in de war zal sturen of de vernieling in zal helpen.

Iemand die de taken verloochent die hem zijn toevertrouwd bevindt zich in een conditie van Onbetrouwbaarheid.

Door niet te weten dat hij de __________ (posttitel) is, pleegt hij in feite vertrouwensschennis.

De gevolgen daarvan kunnen in de geschiedenis worden aangetroffen. Verzuimen te zijn wat men volgens de titel van zijn post of functie is, zal leiden tot het verloochenen van de functies en doeleinden van die groep.

Bijna alle ellende in een organisatie komt voort uit dit ene feit:

Iemand die, nadat hij in een groep een post heeft geaccepteerd, niet weet dat hij een bepaalde toegewezen of benoemde zijndheid is, bevindt zich in Onbetrouwbaarheid ten opzichte van die groep.

De formule voor de Conditie van Onbetrouwbaarheid is:

“Ontdek wat je bent.”

De Conditie van Verwarring

De laagste conditie is een Conditie van Verwarring.

In een Conditie van Verwarring verkeert de persoon of het gebied in een staat van willekeurige beweging. Er is dan geen sprake van echte productie, alleen maar van wanorde of verwarring.

Om uit Verwarring te komen, moet men erachter komen waar men is.

Je zult erachter komen dat de gang naar boven als volgt verloopt: in Verwarring, kom erachter waar je bent; in Onbetrouwbaarheid, kom achter datgene wat je bent; en voor Vijandigheid, kom erachter wie je bent.

Willekeurige, nutteloze activiteit, zonder werkelijke productie, wijst op een conditie van Verwarring.

De formule voor Verwarring is:

Kom erachter waar je bent.

Opmerking: Het is belangrijk dat bij de persoon die in Verwarring is, de definitie van verwarring wordt opgehelderd. (Dit wordt gedaan voordat met de formule zelf wordt begonnen.)

Definities:

    1. Iedere verzameling van factoren of omstandigheden waarvoor geen onmiddellijke oplossing schijnt te bestaan.

Meer algemener gezegd:

In dit universum is verwarring willekeurige beweging. Als je op een drukke verkeersweg zou staan, zou je je waarschijnlijk verward voelen door al de beweging die langs je heen zoeft. Als je in een zware storm zou staan, waar bladeren en papiertjes langs zouden vliegen, zou je je waarschijnlijk verward voelen.

Een verwarring is slechts een verwarring zolang alle deeltjes in beweging zijn. Een verwarring is slechts een verwarring zolang geen enkele factor duidelijk is gedefinieerd of begrepen.

Verwarring is de voornaamste oorzaak van domheid.

Een verwarring zou “een staat van ongecontroleerde, willekeurige beweging” kunnen worden genoemd. Alleen zij die die willekeurigheid enigszins onder controle kunnen houden, kunnen verwarringen aan. Zij die geen controle kunnen uitoefenen, kweken eigenlijk verwarringen.

    2. Een verwarring is alleen maar een organisatorische stroom zonder patroon. De deeltjes botsen, stuiten op elkaar en blijven in het gebied. Dus is er geen product, want om een product te hebben, moet er iets uitstromen.

De aanvullende formule voor de Conditie van Verwarring is:

    1.    Een lokalisatie- proces op de plaats waar men zich bevindt.

Een lokalisatieproces is de toepassing van een Scientology techniek waarmee iemand wordt geholpen zich te oriënteren en waarmee hij met zijn omgeving in communicatie wordt gebracht. Het wordt gedaan door naar bepaalde voorwerpen te wijzen en tegen de persoon te zeggen: “Kijk naar die (dat) ____ (voorwerp)”, en de persoon een bevestiging te geven als hij dat gedaan heeft. Die voorwerpen kunnen bestaan uit een boom, een gebouw, een straat, enzovoort. Het proces wordt gegeven totdat de persoon opgewekter is en zich het een of ander heeft gerealiseerd.

    2. Het vergelijken van waar men is met andere plaatsen waar men was.

    3. Herhaal stap 1.

algemene aard; karakter.

zonder resultaat, zonder succes.

in het geheim, weggestopt, verborgen of schuilgehouden, niet openlijk gedaan of getoond.

niet in het geheim.