FEITENONDERZOEK

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
aberratie:

een afwijking van rationeel denken of gedrag; gestoord denken of gedrag. Het betekent in feite zich vergissen, fouten maken of meer specifiek: gefixeerde ideeën hebben die niet waar zijn. Het woord wordt ook gebruikt in zijn wetenschappelijke betekenis. Het betekent afwijken van een rechte lijn. Als een lijn van A naar B zou gaan, dan zou die wanneer hij geaberreerd is van A naar een of ander punt gaan, naar een ander punt, naar een ander punt, naar een ander punt, naar een ander punt om uiteindelijk bij B aan te komen. In zijn wetenschappelijke betekenis gebruikt, zou het ook het gebrek aan rechtlijnigheid of “krom” kijken betekenen, zoals een man die een paard ziet maar denkt dat hij een olifant ziet. Geaberreerd gedrag zou verkeerd gedrag zijn of gedrag dat niet op rede is gebaseerd. Aberratie is het tegenovergestelde van geestelijke gezondheid. Uit het Latijn, aberrare, afwijken van; Latijn, ab, weg van, errare, dwalen.

afsluiter:

een apparaatje in een pijp of buis dat de stroom van een vloeistof of gas reguleert. Zo reguleert een afsluiter bijvoorbeeld de stroom van de stoom in een machinekamer.

ambachtsman:

een vakman die dingen met de hand maakt.

bij de pinken zijn:

alert; wakker.

communicatielijn:

de lijn of route waarlangs een communicatieboodschap van de ene persoon naar de andere reist.

confronteren:

onder ogen zien zonder terug te deinzen of te ontwijken. Daarom is confronteren in feite het vermogen om er op je gemak te zijn en waar te nemen.

dilettant:

iemand die louter als tijdverdrijf belang stelt in een kunst of wetenschap zonder er serieuze studie van te maken.

dodenkamp(en):

een concentratiekamp waar mensen werden heengestuurd voordat ze ter dood werden gebracht. Dergelijke kampen zijn ontstaan vanuit de leer van de Duitse psycholoog Wilhelm Wundt (1832–1920), die het eerste instituut van experimentele psychologie aan de Universiteit in Duitsland (1879) oprichtte en die overal zijn gedachtegang bekend maakte over dat als de ziel van de mens niet met wetenschappelijke instrumenten gemeten kon worden, de ziel kennelijk niet bestaat en de mens niet meer is dan een of ander dier. Rond deze tijdsperiode, aan het einde van de 20ste eeuw, ontwikkelde psychiaters de dodelijke bedriegerij van “eugenetica” (de zogenaamde bevordering van het menselijk ras door alleen mensen die als superieur werden beschouwd goed te keuren om kinderen te krijgen). Dit leidde tot het idee van Hitler om een Germaans superras te creëren om alle andere volken te overheersen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog (1939–1945), waren psychiaters verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen die in de dodenkampen van de Nazi's zaten en waarvan velen omkwamen vanwege wrede “medische experimenten”.

filosofisch:

van of met betrekking tot die tak van kennis of studie (filosofie) die gewijd is aan het stelselmatige onderzoek van fundamentele concepten zoals waarheid, bestaan, realiteit en vrijheid.

gave:

één van de vermogens van het verstand, zoals geheugen, rede of spraak.

geconfronteerd:

onder ogen gekregen, oog in oog gekomen met.

geheime dienst:

een tak van een regering die in het geheim werkt, zoals de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die tot taak heeft het land of de democratie te beschermen tegen bijvoorbeeld spionage, sabotage en het omverwerpen van de bestaande orde.

General Sherman tank:

een tank van de Amerikaanse, Franse en Engelse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939–1945). Hij was vernoemd naar William Tecumseh Sherman (1820–1891), een beroemde generaal tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861–1865). Generaal Sherman-tank wordt ook wel figuurlijk gebruikt om de werkelijke reden aan te geven achter een situatie, of verwijst naar iemand die bepaalde zaken probeert te stoppen.

groen:

zonder training of ervaring.

heden, het:

de tijd die er nu is en die, bijna zo snel als deze wordt waargenomen, weer verleden tijd wordt. Het is een term die hier ook toegepast wordt om ruwweg de omgeving aan te geven waar iemand nu in verkeert.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), Duits politiek leider in de twintigste eeuw, die ervan droomde een superras te creëren dat gedurende duizend jaar als het Derde Duitse Rijk zou heersen. Na in 1933 met geweld als dictator in Duitsland de macht te hebben gegrepen, begon hij de Tweede Wereldoorlog (1939–1945), onderwierp hij een groot deel van Europa aan zijn macht, en vermoordde hij miljoenen joden en anderen die hij als “minderwaardig” beschouwde. Hitler pleegde in 1945 zelfmoord toen Duitsland zo goed als verslagen was.

ideologie:

de leer, mening of manier van denken van een individu, klasse, enz., in het bijzonder een verzameling ideeën waarop een bepaald politiek, economisch of sociaal systeem is gebaseerd.

know-how:

de praktische bekwaamheid en kennis die nodig is om iets gedaan te krijgen.

logica:

het associëren van feiten die een zekere overeenkomst met elkaar hebben, om daarmee een probleem uit het verleden, het heden of de toekomst op te lossen, maar vooral om voorspellingen voor de toekomst mee te kunnen doen. Logica is het combineren van verschillende factoren tot een oplossing.

lot:

iemands bestemming in het leven.

luitenant:

een van de laagste officiersrangen.

Lycurgus:

(ca. 800 v.Chr.) een Spartaanse wetgever die naar verluid de regering vormde die Sparta de grootse militaire macht van het oude Griekenland maakte.

medaille, andere kant van de:

de andere kant, of het andere aspect van, of gezichtspunt op iets. Deze uitdrukking is afkomstig van het feit dat een medaille twee zijden heeft, met aan de ene kant een fraaie, bewerkte zijde, en de andere kant waar gewoon alleen maar een simpele inscriptie in staat gegraveerd.

minister(s):

een persoon die een ministerie van de overheid leidt en die lid is van de raad die de minister-president of het hoofd van een land adviseert.

Murgatroyd, Mr.:

een verzonnen naam.

noeste arbeid:

met grote, toegewijde vlijt of met bedrevenheid werkzaam zijn.

Oost Duitsland:

vroegere republiek in centraal Europa, in 1949 gevormd na de Tweede Wereldoorlog. Oost-Duitsland werd opgericht toen het voormalige Duitsland werd opgedeeld in West-Duitsland en Oost-Duitsland. Oost-Duitsland werd door een communistische regering bestuurd en werd later een strategisch onderdeel van de landen die onder de Sovjet groep vielen.

opgeroepen:

de order krijgen dat je in dienst moet.

overeenstemming:

eensgezindheid; exact overeenkomend; instemmend of harmonieus.

pluspunt:

één of meer omstandigheden die men aantreft wanneer een situatie of gebeurtenis logisch is. Pluspunten tonen de aanwezigheid van logica en het goede verloop van iets of de waarschijnlijkheid daarvan aan.

pompeus:

pompeus, gedrag dat wordt gekenmerkt door een overdreven vertoon van belangrijkheid of plechtigheid.

PR-:

een afkorting voor public relations, het vakgebied dat zich bezighoudt met het tot stand brengen, onderhouden en het bevorderen van gunstige relaties tussen een onderneming, persoon en het publiek.

prooi, ten prooi vallen:

gekwetst of beïnvloed worden door; kwetsbaar zijn voor of overwonnen worden door; slachtoffer worden van. Prooi betekent letterlijk een dier dat door een ander dier als voedsel wordt gegeten.

propaganda:

informatie, in het bijzonder van een bevooroordeelde of misleidende aard, gebruikt om een bepaald doel of gezichtspunt te promoten of er reclame voor te maken.

regiem:

een overheidsvorm of overheersing; een politiek systeem.

regiment:

een permanente militaire eenheid die meestal bestaat uit 800 tot 2000 soldaten.

Scientology:

Scientology is een toegepaste religie die te maken heeft met de studie van kennis, die door middel van de toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kan brengen in iemands leven. Scientology werd door L. Ron Hubbard gedurende een periode van ruim 30 jaar ontwikkeld. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

sergeant:

een lagere officiersrang in het leger, de luchtmacht of de marine.

Sherlock (Holmes):

Sherlock Holmes, een fictieve Engelse detective uit de negentiende eeuw die door de Engelse auteur Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930) werd bedacht. Door de uitzonderlijke vermogens van Holmes om te observeren, zijn geheugen en zijn vermogen om zuiver en alleen wetenschappelijk te redeneren, was hij in staat om de misdadigers te identificeren en kon hij mysteries oplossen op een manier die alle andere detectives versteld deed staan. Vaak gaf hij zijn partner en vriend, Dr. Watson, die tevens de verteller is van zijn avonturen, uitleg van zijn redenaties.

Sparta:

een stad in het oude Griekenland, bekend vanwege haar militaire macht.

strategie:

de term “strategie” is afgeleid van het Griekse woord strategos, dat “militair bevelhebber” betekent. Dit woord bestaat uit de woorden stratos, dat “leger” betekent en agein, dat “leiden” betekent. Strategie verwijst dus volgens het woordenboek naar een plan voor het voeren van een oorlog.

tactiek:

de manier waarop men soldaten, schepen en vliegtuigen, enz., inzet om te strijden en meestal voor korte acties.

technologie:

de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap, in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology refereert technologie naar de toepassingsmethoden van Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en om de potentiële vermogens van het spirituele wezen te rehabiliteren, ontwikkeld door L. Ron Hubbard.

terminal:

alles wat een communicatie kan ontvangen, doorsturen of verzenden. Het begrip komt uit de elektronica waar een pool [Engels: terminal] een van de twee vaste punten is, waartussen een stroom van energie vloeit. Een voorbeeld hiervan is een auto-accu die twee contactpunten (polen) heeft waarbij de energie van de ene pool naar de andere stroomt. In Scientology worden twee personen die communiceren, terminals genoemd omdat er communicatie tussen hen stroomt.

theoretisch(e):

gebaseerd op theorie of theorieën, voorgestelde verklaringen die niet gestaafd of bewezen zijn.

uit-punt:

een toestand of iets waaruit blijkt dat iets verkeerd, niet juist of afwezig is.

uitpunt:

één van een aantal specifieke manieren waarop een weergave van informatie of een situatie onlogisch kan worden; elk gegeven dat als waar wordt aangeboden, maar dat in feite onlogisch blijkt te zijn.

Universiteit van Leipzig:

een Duitse universiteit die in 1409 opgericht werd in de stad Leipzig in het oostelijk deel van Centraal-Duitsland. Aan het einde van de 19e eeuw ontstond de moderne psychologie en diens onjuiste leer dat de mens niet meer is dan een dier en die werd ontwikkeld door Wilhelm Wundt (1832–1920), Duits psycholoog en fysioloog (specialist in de studie van de functies en activiteiten van levende organismen en hun organen).

verchroomd(e):

bedenkt met een laagje chroom, een glimmend en redelijk zacht metaal dat bestand is tegen roest en mooi glimt als je het poetst. Het wordt voor vele doeleinden gebruikt zoals auto-onderdelen om het geheel een glimmend uiterlijk te geven. Figuurlijk gezien betekent het dat ook al ziet de buitenkant er mooi uit, de laag eronder niet zo modern en geavanceerd is als het lijkt.

vrachtvaarder:

een groot schip dat goederen vervoert.

Waarom, het:

de reden of de oorzaak; de daadwerkelijke reden voor een positieve of niet-optimale situatie.

win:

het bereiken van een gewenste verbetering. Voorbeelden van wins zouden een persoon zijn die zijn vermogen tot communiceren heeft vergroot, die een vergroot gevoel van welzijn heeft of die meer zekerheid heeft verworven over een deel van zijn leven.

zijn hersenen pijnigen:

heel hard denken om iets te begrijpen.