KURSUPPGIFT >> 6. Läs ”Grundläggande termer och definitioner”.

GRUNDLÄGGANDE TERMER OCH DEFINITIONER

Ofta är den sociala personligheten så insnärjd i sina egna svårigheter att han inte kan se att förbättring är möjlig. För honom är motgångar och vånda bara ”en del av livet” eller ”det är så livet måste vara”. Han har inte en aning om att något sådant som antisociala personligheter existerar eller att någon (eller några) har gjort livet eländigt för honom.

En potentiell besvärskälla har perioder i livet när det går bra.

Men när han står under inflytande av en suppressiv person ...

... börjar det gå dåligt för honom. Han kan bli sjuk eller råka ut för olyckor och det kan gå allmänt sämre för honom i livet.

För att bli medveten om att ett sådant tillstånd existerar krävs det att man förstår vad detta tillstånd innebär. Här följer grundläggande termer och definitioner relaterade till hur man upptäcker och hanterar antisociala personligheter och dem som påverkas. Dessa definitioner måste man förstå för att lyckas när man tar itu med och hanterar personligt undertryckande.

Suppressiv person: (förkortat ”SP”), en person som strävar efter att undertrycka eller krossa, varje verksamhet eller grupp som syftar till förbättring. En suppressiv person undertrycker andra människor i sin närhet. Detta är en person vars beteende avsiktligt bringar olycka. ”Suppressiv person” är ett annat namn på ”antisocial personlighet”.

Potentiell besvärskälla: (förkortas ”PTS”, efter eng. Potential Trouble Source). En person som på något sätt står i förbindelse med och påverkas negativt av en suppressiv person. Han kallas för en potentiell besvärskälla därför att han kan vara till mycket besvär för sig själv och andra.

Att någon är ängslig eller dyster eller har problem med sin chef är inte ett tecken på att han är en potentiell besvärskälla. Detta är inte saker som tyder på att någon är PTS. Tecknen är mycket exakta.

Den som är PTS står i förbindelse med en SP vilken är antagonistisk mot honom. Den suppressiva personen hindrar den potentiella besvärskällan från att verka i livet. Den potentiella besvärskällan kan nämligen klara sig fint i livet eller i någon verksamhet, men när han sedan stöter på eller påverkas av den suppressiva personen – som på något sätt invaliderar eller förringar honom eller hans ansträngningar – går det sämre för honom.

Det går bra för en potentiell besvärskälla och sedan går det dåligt, det går bra igen och sedan dåligt. När det inte går bra är han ibland sjuk.

En person i det här tillståndet uppvisar berg-och-dalbane-fenomen. Uttrycket berg-och-dalbana betyder att man blir bättre och att man blir sämre – personen blir bättre, blir sämre, blir bättre, blir sämre. Uttrycket kommer från att åka berg-och-dalbana på ett nöjesfält – med branta stigningar och störtdykningar.

Ett annat tecken på en potentiell besvärskälla är att personen begår misstag när det förekommer undertryckande. När en person begår misstag eller gör dumma saker är det bevis på att en suppressiv person finns i närheten.

Det finns olika PTS-typer. De mest grundläggande följer här:

PTS-typ I

Den första typen av PTS-person är den som umgås med eller har kontakt med en suppressiv person ”här och nu”. ”Ha kontakt med” betyder att befinna sig i närheten av eller att på något sätt kommunicera med, oavsett om det är ett socialt, familje- eller affärsförhållande.

En person som är PTS-typ I har här och nu en suppressiv person i sin omgivning som försöker kväsa och nedvärdera honom.

En konstnär kan ha en ”vän” i sin närhet, som faktiskt är en suppressiv person och invaliderar hans arbete och ambitioner. Konstnären kan bli sjuk eller lägga ner sitt arbete.

En företagare som har en suppressiv person som kompanjon uppvisar berg-och-dalbane-fenomen och upptäcker kanske att han gör misstag i arbetet, lider motgångar eller blir sjuk.

En person i nära förbindelse med någon som opponerar sig mot hans försök till självförbättring är PTS.

Det kan också hända att en person arbetar för att förbättra sina förmågor och sitt och andras liv. En sådan person skulle kunna ha kontakt med en suppressiv person. SP:n angriper sådan förbättrande verksamhet och de personer som deltar, eftersom han är livrädd att någon ska bli starkare eller dugligare.

Människor som sålunda står nära personer (såsom äktenskaps- eller familjeband) med känd aversion mot förbättrande verksamhet är PTS. I praktiken är dessa personer utsatta för ständiga påtryckningar från andra som har ett otillbörligt inflytande över dem. Deras framsteg eller förbättringar går dåligt och deras uppmärksamhet ägnas helt och hållet åt att bevisa att förtryckaren har fel.

PTS-typ II

Beträffande den andra typen av PTS-person är det ett förflutet undertryckande som restimuleras av någon eller något i omgivningen här och nu. När en person restimuleras, återaktiveras ett obehagligt minne ur det förflutna, på grund av omständigheter i nuet som liknar och nära överensstämmer med omständigheter i det förflutna, och personen kan på nytt erfara smärtan och emotionerna som finns dolda i det förflutna minnet. När det gäller en person som är PTS-typ II, skulle han inte ens behöva se den suppressiva personen för att bli PTS, utan kan helt enkelt bli det genom att se någonting som påminner honom om undertryckaren.

En person som är PTS-typ II påminns om en suppressiv person i sitt förflutna genom någon eller någonting i sin omgivning. Den faktiska suppressiva personen finns inte där i nutid, men hans inverkan upplevs ändå.

Om någon till exempel har förtryckts av en brevbärare och ser en brevlåda, kan detta, trots att det inte finns någon brevbärare inom synhåll, vara nog för att få honom att gå in i ett berg-och-dalbane-tillstånd.

PTS-typ II har alltid en skenbar SP som inte är hans verklige SP, och han förväxlar de två och agerar som PTS endast på grund av restimulering, inte på grund av undertryckande.

En viktig sak att känna till är att en suppressiv alltid är en person, en varelse eller en grupp varelser. En suppressiv är inte ett tillstånd, ett problem eller en slutledning, ett beslut eller en lösning som görs av individen själv.

PTS-typ II hanteras med specifika Scientologi-processer. Dessa är en serie exakta frågor som ställs, eller anvisningar som ges av en utbildad Scientologi-utövare, för att hjälpa en person att ta reda på saker och ting om sig själv eller livet och för att förbättra hans tillstånd. En PTS-typ II som erhåller Scientologi-processer får hjälp att lokalisera den suppressive och att helt avlägsna det otillbörliga inflytandet som denne har haft på honom.

PTS-typ III

I detta fall är personens skenbara SP utspridd över hela världen och är ofta fler än alla människor som finns – för den här personen har ibland spöken och demoner omkring sig vilka bara är flera skenbara SPs, fastän de dessutom är inbillade som varelser.

En PTS-typ III påverkas också av en suppressiv person från sitt förflutna, men den nuvarande omgivningen är, för honom, full av suppressiva personer.

PTS-typ III hittar man oftast på mentalsjukhus. Han blir bäst hjälpt av att man tillhandahåller en relativt trygg omgivning, lugn och ro, och ingen mental behandling överhuvudtaget. Han bör vid behov erhålla skonsam, medicinsk vård.

En person som är PTS är ofta den siste att misstänka det. Han kan ha blivit det temporärt eller helt tillfälligt. Han kan ha blivit det i mycket ringa grad. Eller han kan vara väldigt PTS och ha varit det under lång tid. Därför är det allra första man måste göra, när man hanterar detta tillstånd, att skaffa sig en förståelse av grunderna för teknologin rörande potentiella besvärskällor och suppressiva personer, så att situationen kan hanteras.

För den kan hanteras.

smärtor, svåra plågor, oftast av själslig natur, men även kroppslig.

restimulera innebär att aktivera ett minne av en förfluten obehaglig upplevelse på grund av liknande omständigheter i nuet som approximerar omständigheter i det förflutna.