KURSUPPGIFT >> 1. Läs ”Moralkodexar”.

MORALKODEXAR

I alla verksamheter där man har växelverkan människor emellan utvecklas moralkodexar. Detta gäller alla grupper oberoende av storlek – en familj, ett lag, ett företag, ett land, ett folk.

Vad är en moralkodex? Det är en serie överenskommelser som en person har gått med på för att säkerställa en grupps överlevnad.

Ett exempel på detta är Förenta staternas konstitution. Detta var en överenskommelse mellan de ursprungliga tretton staterna om hur de skulle sköta sina angelägenheter. Oavsett var man har brutit mot den här författningen, har landet nu fått problem. Man fastslog ursprungligen att det inte fick förekomma några inkomstskatter. Senare bröt man mot detta. Därefter förändrade man en annan punkt i konstitutionen, och sedan ytterligare en och ytterligare en. Och varje gång man har gjort det har det orsakat svårigheter.

Varför har man fått problem? På grund av att det inte finns några andra överenskommelser än den ursprungliga.

Människan har lärt sig att när hon har överenskomna kodexar för uppförande eller för vad som är rätt och riktigt så överlever hon, och när hon saknar sådana överenskommelser, överlever hon inte. När folk samlas upprättar de alltid en lång lista av överenskommelser angående vad som är moraliskt (dvs. vad som kommer att bidra till överlevnaden) och vad som är omoraliskt (vad som kommer att skada överlevnaden).

Moral betyder, enligt dessa definitioner, sådana saker som vid varje tidpunkt anses vara av överlevnadsfrämjande karaktär. En överlevnadsfrämjande handling är en moralisk handling. Och de saker som anses vara överlevnadsfientliga anses vara omoraliska.

När två eller flera personer har en gemensam överenskommelse, agerar de tillsammans – och det kallar vi samverkan. Att dansa med någon är en samverkan; att slåss med någon är en samverkan; att arbeta inom en organisation är en samverkan.

Inom marinen är det ett välkänt faktum att en besättning inte är mycket värd förrän den tappert har genomlevt någon förfärlig fara eller kämpat tillsammans. Man kan segla med en ny fartygsbesättning, men trots att de är utbildade för sina uppgifter fungerar ingenting: provianten tycks aldrig komma ombord, bränslet tycks aldrig flöda ordentligt till motorerna, ingenting händer, det råder bara förvirring. Sedan överraskas fartyget en dag av en svår storm, med väldiga upprörda vågor, och alla besättningsmedlemmarna arbetar tillsammans för att länsa maskinrummet och hålla propellrarna igång. På ett eller annat sätt lyckas de hålla fartyget flytande och stormen bedarrar. Av någon egendomlig anledning har man nu ett riktigt fartyg.

Om du har två personer som är kompanjoner eller en hel nation som har formats efter att ha erövrat land från ett annat folk – gruppens storlek spelar ingen roll – så växer det fram till vissa överenskommelser. Överenskommelsens livslängd har inte så mycket med saken att göra. Det kan vara en överenskommelse som varar en dag, en månad eller femhundra år framåt.

När en person samtyckt till att följa en viss moralkodex ...

... men sedan bryter mot dessa överenskommelser, har han begått vad vi kallar en overthandling.

När en person inte kommunicerar om något han har gjort, på grund av rädsla för följderna, kallas detta för ett undanhållande.

När folk bildar grupper skapar de alltså en serie överenskommelser om vad som är rätt och fel, vad som är moraliskt och omoraliskt, vad som är överlevnad och icke-överlevnad. Det är vad som skapas. Och därefter upplöses detta genom överträdelser (brott mot överenskommelser eller lagar). Dessa överträdelser, outtalade men icke desto mindre överträdelser, som begås av varje gruppmedlem, växer gradvis till ett sönderfall.

I Scientologin har dessa överträdelser och dess effekter undersökts in i minsta detalj. Den mekanism som är i funktion här består av två delar.

En skadlig handling eller en överträdelse av en grupps moralkodex kallas för en overthandling. När en person gör något som strider mot den moralkodex han samtyckt till, eller när han underlåter att göra något han borde ha gjort enligt denna moralkodex, har han begått en overthandling. En overthandling bryter mot det som var överenskommet.

En outtalad, icke tillkännagiven överträdelse av en moralkodex som en person är bunden av kallas ett undanhållande . Ett undanhållande är en overthandling som en person har begått och som han eller hon inte pratar om. Det är någonting som en person tror att om det avslöjas, kommer det att sätta hans självbevarelse i fara. Alla undanhållanden kommer efter en overthandling. En overthandling är således något som gjorts; ett undanhållande är en overthandling som undanhålls från någon annan eller andra.

Den enda person som kan skilja en från en grupp är man själv. Och den enda mekanism han kan göra det med, är genom att undanhålla. Han undanhåller överträdelser mot gruppens moralkodex för de andra medlemmarna i gruppen. Och därför individuerar han från gruppen och därför upplöses gruppen.

Människans sociala missförhållanden är huvudsakligen en blandning av hennes personliga svårigheter. Det tillvägagångssätt som fungerar är att hjälpa individen att hantera sina personliga svårigheter i syfte att förbättra honom själv och det samhälle som han är en del av.

 

en skadlig gärning eller en överträdelse av en grupps moralkod. En overthandling är inte bara att skada någon eller något, det är en gärning av underlåtenhet eller en förövad gärning som gör det minsta möjliga goda för det minsta antalet människor eller områden av livet, eller största möjliga skada till det största antalet människor eller områden av livet.