ORSAKEN TILL UNDERTRYCKANDE

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
avbryta förbindelsen:

sluta ha något som helst att göra med en annan person.

Babylon:

huvudstaden i Babylonien, ett forntida imperium i sydvästra Asien (i det område som idag är Irak) som blomstrade år 2100–689 f.Kr. Den viktigaste staden i västra Asien under denna period, känd för sina praktfulla tempel och palats.

berg-och-dalbana, åka:

bli bättre och sämre – en person blir bättre, blir sämre, blir bättre, blir sämre. Uttrycket kommer från att åka berg-och-dalbana på ett nöjesfält – branta stigningar och störtdykningar.

Bill of Rights:

olika tillägg som gjordes 1791 till den amerikanska konstitutionen (från 1789), som är USA:s grundlag. Bland annat fastställs i tilläggen yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet och begränsningar i polis och andra myndigheters rättigheter till husrannsakan och konfiskation utan giltiga anledningar och bemyndiganden.

Christie:

John Reginald Christie (1898–1953), engelsk mördare. Han dömdes och hängdes för mordet på sin fru, men erkände också mord på fem andra kvinnor vars kroppar återfanns i väggarna och under golvet i hans hem.

Dillinger:

John Dillinger (1902–1934), ökänd amerikansk bankrånare, mördare och tvåfaldig fängelserymling som 1933 förklarades vara ”samhällets fiende nummer ett” för den roll han spelat i en mångfald bankrån och mord, inklusive ett mord på en polis som begicks av honom och en liga han organiserade.

dynamik:

en drift av att överleva längs en viss kurs; en drift i riktning mot ett område av livet. Det finns åtta dynamiker: första, en själv; andra, sex och familjen; tredje, grupper; fjärde, hela mänskligheten; femte, livsformer; sjätte, det materiella universum; sjunde, andar; och åttonde, det Högsta väsendet.

fjädrar i hatten:

bekräftelse på en bra bedrift eller att man uppnått något särskilt.

fria tyglar:

obegränsad handlingsfrihet. Tyglar är remmar som fästs vid betslet på ett riddjur och vars andra ände ryttaren håller i handen för att styra djuret. Fria tyglar syftar alltså på att man låter en häst gå som den vill utan att styra den med tyglarna.

företagsamhet:

all systematisk, meningsfull verksamhet, särskilt sådan som görs med ett ekonomiskt eller kommersiellt mål i åtanke.

förtäckt:

dolt, ej öppet eller visat.

handlingscykel:

den följd en handling genomgår, där handlingen påbörjas, fortsätter så länge som behövs och sedan avslutas som planerat.

hantverk:

arbetsform vid produktion där arbetet utförs i liten skala med tekniskt enkla hjälpmedel och kräver god yrkesskicklighet.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk ledare som drömde om att skapa en överlägsen människoras som skulle härska i tusen år som det tredje tyska riket. Efter att på demokratisk väg ha kommit till makten i Tyskland 1933 gav han sig själv befogenheter som diktator, startade andra världskriget (1939–1945), lade under sig stora delar av Europa och lät mörda miljontals judar och andra som ansågs ”underlägsna”. Han begick självmord 1945 när Tysklands nederlag var omedelbart förestående.

hyena:

person som begärligt söker eller tar del av sensationella detaljer i andra människors privatliv och olyckor.

häxjakter:

undersökningar i avsikt att avslöja illojalitet, oärlighet och liknande, vanligtvis baserad på tveksamma eller irrelevanta belägg och bevis. Från häxjakterna i Salem i Massachusetts 1692, vilket ledde till att tjugo personer avrättades efter bristfällig bevisning för att de påstods ha varit verksamma som häxor.

i högan sky:

väldigt högt (i protest eller ilska). Uttrycket härrör från föreställningen att man skriker så högt att det hörs ända upp till himlen.

inkvisitionens:

en särskild domstol som etablerades på sent 1400-tal under de spanska regenterna drottning Isabella I (1451–1504) och kung Ferdinand V (1452–1516). Den spanska inkvisitionen identifierade judar, muslimer och, senare, protestanter som inte bekände sig till den katolska trosläran och förhörde dessa med tortyr för att få ”erkännanden” och bestraffade dem genom att bränna dem på bål. Tusentals fördrevs från Spanien och ytterligare tusentals mördades på order av Tomás de Torquemada (1420–1498), den första och mest ökända av storinkvisitorerna. Torquemada var också den spanska kungens och drottningens personliga präst. Inkvisitionen övergavs slutligen av Spanien 1834.

invalidering:

förkasta, nedvärdera eller förneka något som någon annan håller för sant; kritisera, misskreditera och ödelägga någon eller dennes tankar, känslor och ansträngningar.

klandras:

kritiseras strängt.

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

konfronteringsförmåga:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

kronisk:

långvarig. Sägs om sjukdom eller medicinskt tillstånd som varar under lång tid.

kuvade:

försynt och eftergiven; benägen att vika sig inför andras krav eller auktoritet; tvingad till underkastelse och lydnad med hot eller våld.

monogam:

inriktad på monogami, sedvänjan att man bara är gift med en person åt gången.

Napoleon:

Napoleon Bonaparte (1769–1821), fransk militär ledare. Han steg till makten i Frankrike med militär makt, utropade sig själv till kejsare och genomförde fälttåg och erövringar över hela Europa, tills han slutligen 1815 besegrades av arméer som allierat sig mot honom. En halv miljon människor dog i napoleonkrigen 1799–1815.

närvarande tid:

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

ordningen för dagen:

för närvarande det sätt eller den metod något ska göras på eller ske.

potentiell besvärskälla:

person som på något sätt står i förbindelse med och påverkas negativt av en suppressiv person. Han kallas för en potentiell besvärskälla därför att han kan vara till mycket besvär för sig själv och andra.

Pretty Boy Floyd:

Charles Arthur Floyd (1904–1934), amerikansk gangster, bankrånare och mördare. Han rånade över trettio banker och mördade minst tio män, varav hälften poliser.

process:

en exakt serie av anvisningar eller en rad handlingar som utförs för att uppnå ett önskat resultat.

processing:

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.

PTS:

förkortning för potential trouble source (potentiell besvärskälla). Se potentiell besvärskälla i dessa ordförklaringar.

restimuleras:

restimulera innebär att aktivera ett minne av en förfluten obehaglig upplevelse på grund av liknande omständigheter i nuet som approximerar omständigheter i det förflutna.

ryktesspridare:

en som sprider falska eller skadliga rapporter om andra människors karaktär och anseende.

rådvillhet:

tillstånd av osäkerhet och obeslutsamhet.

slå gnistor:

upprörd handling eller aktivitet, eller upprörda ord, kommer att ske på grund av någon omständighet, situation eller konfrontation osv.

smittkoppor:

en allvarlig infektionssjukdom som orsakade fläckar som lämnade djupa märken på huden och ofta ledde till döden. Smittkoppor har utrotats genom vaccinering.

SP:

förkortning för suppressiv person. Se suppressiv person i dessa ordförklaringar.

ställningar:

sociala positioner människor har i samhället eller organisation.

suppressiv person:

[från eng. ”suppress”, förtrycka] person som har en särskild uppsättning egenskaper och mentala attityder som får honom att undertrycka (eller förtrycka) andra människor i hans närhet. Detta är en person vars beteende är beräknat att bringa olycka. Även kallad antisocial personlighet.

svanesång:

någon eller någots sista handling eller manifestation under dödsprocessen, från folktron att döende svanar sjunger.

undertrycks:

undertrycka [eng. ”suppress”] betyder att platta till, sätta sig på, göra mindre, att förvägra någon att nå, göra osäker i fråga om att nå; att på alla tänkbara sätt och med alla till buds stående medel förminska individen, till skada för individen och till inbillat skydd för den som undertrycker.

vånda:

smärtor, svåra plågor, oftast av själslig natur, men även kroppslig.