UNDERSØGELSER

ORDLISTE TIL KURSET
aberration:

en afvigelse fra rationel tanke eller adfærd; irrationel tanke eller adfærd. Det betyder grundlæggende set at fejle, at begå fejl, eller mere specifikt at have fikserede idéer, som ikke er sande. Ordet anvendes også her i dets videnskabelige betydning. Det betyder at afvige fra en lige linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, og hvis den er aberreret ville den gå fra A til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, og endelig ankomme til B. Set på denne måde vil det også betyde manglen af at gå i lige linje, eller at se noget skævt, for eksempel en mand der ser en hest, men synes, han ser en elefant. Aberreret adfærd ville være forkert adfærd, eller adfærd der ikke er på grundlag af fornuft. Aberration er imod fornuft, hvilket ville være det modsatte. Fra latin, aberrare, at gå væk fra; ab, væk fra, errare, at gå.

afmystificere:

at få (en tvivl, følelse eller tro) til at forsvinde.

blæser op:

gør noget overdrevent stort eller alvorligt.

bureaukrati:

et system af administrative regler som er usmidigt og derved hæmmer kontakten mellem især myndigheder og borgere.

dilettant:

en, der udelukkende interesserer sig for en kunst eller en videnskab som et tidsfordriv og uden seriøst studium.

drabeligt:

overordentlig stort; voldsomt og farligt.

dub-in:

formoder eller har en falsk opfattelse af. Dub-in er et udtryk brugt til at betegne syn eller genkaldelser, der er indbildte. Udtrykket stammer fra filmindustrien. Inden for dette område betyder ”dubbe” at skabe og lægge lyd til et billede, efter man er færdig med at filme. Denne proces (at ”dubbe”) resulterer i et fabrikeret lydspor, der for publikum forekommer som om, det faktisk fandt sted, da det blev filmet. Men meget eller det hele blev rent faktisk skabt i et studie lang tid efter, at de var færdige med at filme, hvor de så ”dubbede det ind”. Dermed vil ”dub-in” sige, at noget bliver anbragt der, som ser ud som om, det skete, men som rent faktisk ikke skete.

efterretningstjeneste:

om eller har at gøre med at indsamle, udbrede og behandle information, især hemmelig information om en fjende eller potentiel fjende.

evne:

en af sindets egenskaber såsom hukommelse, ræsonnering eller tale.

filosofisk:

af eller i forbindelse med den gren af viden eller studium (filosofi), der er helliget den systematiske undersøgelse af grundlæggende begreber såsom sandhed, eksistens, realitet og frihed.

fiskestime:

en stor, myldrende flok fisk af en bestemt art.

foregiver:

lader som om man er eller kan noget.

fragtskib:

et skib med ét eller flere dæk til godstransport; visse fragtskibe kan medtage et begrænset antal passagerer.

fremprovokerer:

fremkalder bevidst en bestemt reaktion ved at opføre sig på en bestemt måde.

fuld bak:

i retning bagud på fuld kraft. En ordre, der gives til et skibs maskinrum om, at maskinerne skal dreje i den modsatte retning (når skibet i forvejen bevæger sig fremad).

general Sherman-tank:

en kampvogn brugt af den amerikanske hær, såvel som af de engelske og franske styrker under 2. verdenskrig (1939-1945). Den blev opkaldt efter William Tecumseh Sherman (1820-1891), en berømt general fra den amerikanske borgerkrig (1861-1865). General Sherman-tank bruges også i overført betydning som henvisning til den faktiske årsag bag en situation eller om en person, der prøver på at stoppe ting.

gevinst:

opnåelsen af enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være, at en person forøger sin evne til at kommunikere, oplever en forøget følelse af velvære eller får mere vished om nogle områder af sit liv.

grøn:

som er ung og uerfaren.

gå fallit:

lide økonomisk sammenbrud.

Hitler:

Adolf Hitler (1889-1945), tysk politisk leder fra det tyvende århundrede, som drømte om at skabe en herskerrace, der ville regere i tusind år som det Tredje Tyske Imperium. Han overtog ledelsen af Tyskland ved brug af magt i 1933 som diktator og startede anden verdenskrig (1939-1945), hvor han udsatte en stor del af Europa for sin dominans og myrdede millioner af jøder og andre, som ansås for at være ”mindreværdige”. Han begik selvmord i 1945, da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

håndværkeren:

en person, der har uddannelse i et bestemt håndværk. Håndværk er produktarbejde, der udføres i mindre målestok og med relativt simple tekniske hjælpemidler.

ideel:

som ikke kan være bedre eller som egner sig fortræffeligt til et formål eller en opgave.

ideologi:

system af idéer, doktriner, meninger osv., eller måder at tænke på for et individ, en klasse osv.; specielt som grundlag for økonomiske eller politiske teorier eller systemer.

knowhow:

den praktiske evne og viden nødvendig for at udføre noget godt.

kommunikationslinje:

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

koncentrationslejr:

en koncentrationslejr hvor de indsatte er blevet sendt til for at blive henrettede. Sådanne lejre blev oprettet ud fra den tyske psykolog Wilhelm Wundts (1832-1920) anskuelser. Han grundlagde det første institut for eksperimentel psykologi ved Leipzig Universitet, Tyskland (1879), og han gjorde den idé bredt kendt, at siden Menneskets sjæl ikke kunne måles med videnskabelige instrumenter, eksisterede den åbenbart ikke, derfor var Mennesket simpelthen bare et dyr. Det var omkring det tidspunkt ved slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede, at psykiatere udviklede det dødelige ”nummer” racehygiejne (den formodede forbedring af menneskeracen ved kun at tillade de mennesker, der blev anset for at være gode nok, at få børn). Dette ledte samtidig til Hitlers idé om en tysk herrerace, som skulle regere alle andre befolkninger. Ved slutningen af 2. verdenskrig (1939-1945) var psykiatere ansvarlige for millioner af døde, mange af dem døde i nazistiske koncentrationslejre som et resultat af grumme ”medicinske” eksperimenter.

konfrontere:

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

konfronteret:

at blive konfronteret med noget vil sige at stå over for noget, der er en vanskelighed, et problem osv.

Leipzig Universitet:

et tysk universitet grundlagt i 1409 i byen Leipzig i det østlige centrale Tyskland. I slutningen af 1800-tallet blev moderne psykologi og den falske doktrin, at mennesket ikke er andet end et dyr, udviklet der af Wilhelm Wundt (1832-1920), tysk psykolog og fysiolog (specialist i studiet af funktionerne hos fysiske, levende ting og de måder, hvorpå deres dele og organer fungerer).

linsehætte:

en rørformet skærm lavet af metal eller gummi, som placeres rundt om en kameralinse for at skærme den fra uønsket lys. Et kameras linse lader lys gå ind i kameraet for at tage et billede. Men under bestemte tilstande kan en lyskilde ramme linsen forkert, hvilket forårsager, at uønsket lys rammer filmen. For at undgå dette kan linsehætten placeres rundt om linsen.

lod:

held eller tilstand i livet; skæbne.

logik:

emnet eller evnen til at tænke fornuftsmæssigt; kombinationen af forskellige faktorer, der danner et svar.

Lykurgos:

(ca. 800 f.Kr.) en spartansk lovgiver, som siges at have etableret den regering, som gjorde Sparta (græsk oldtidsby) til den store militærmagt i oldtidens Grækenland.

løjtnant:

en af de lavest rangerende officerer i hæren eller flåden, som opnår sin rang efter at have afsluttet uddannelsen ved et militær- eller flådeakademi.

medfødt:

som man er født med.

minister:

et medlem af en regering med ansvar for et særligt område.

misinformation:

falsk information som angående et lands militærstyrker eller planer, offentligt bekendtgjort eller plantet hos nyhedsmedierne, især i andre lande.

Murgatroyd:

et opfundet navn.

-mæssig:-->

danner adjektiv, der betegner en måde, der er i overensstemmelse med det, som førsteleddet angiver, som f.eks. i ”emnemæssigt”

nederdrægtigheder:

ondskabsfuldheder, modbydeligheder.

nutid:

den tid, som er nu, og som bliver datid, næsten så snart den er blevet observeret. Det er et udtryk, som anvendes løseligt til at betegne de nuværende omgivelser.

outness:

en betingelse eller forekomst af noget, der er forkert, ukorrekt eller som mangler.

outpoint:

en af flere specifikke måder, hvorpå en videregivelse af oplysninger eller en situation kan blive ulogiske; ethvert datum, der tilbydes som sandt, men som i virkeligheden viser sig at være ulogisk.

pluspoint:

ethvert af forskellige tilstande, der eksisterer, når en situation eller omstændighed er logisk. Pluspoints viser hen til, hvor tingene er logiske, og hvor det går godt, eller det er sandsynligt, at de vil gå godt.

PR:

en forkortelse for public relations, den praksis eller profession at etablere, vedligeholde eller forbedre et godt forhold mellem en institution eller person og publikum.

propaganda:

information, specielt af en fordomsfuld eller misledende natur, brugt til at reklamere for eller publicere et specielt formål eller synspunkt.

regiment:

en permanent militærenhed, der normalt består af flere tusinde soldater.

rektoren:

lederen af et gymnasium, et seminarium, et universitet eller en anden højere læreanstalt.

Scientologi:

en anvendt religiøs filosofi, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

sergent:

en underordnet befalingsmand, ofte ansvarlig for at træne tropperne.

Sherlock (Holmes):

Sherlock Holmes, en opfundet engelsk detektiv fra det nittende århundrede, skabt af den engelske forfatter Sir Arthur Conan Doyle (1850-1930). Holmes’ ekstraordinære evner til observation, hukommelse og deduktion (logik, at udlede svar fra noget) gennem fuldstændig videnskabeligt ræsonnement, gjorde ham i stand til at identificere kriminelle og løse mysterier i tilfælde, hvor alle andre detektiver har givet op. Han forklarer tit sin udredning til sin partner og bedste ven, dr. Watson, som også er historiernes fortæller.

skimmel:

mug; loddent overtræk på organisk materiale dannet af skimmelsvamp.

snesevis:

i stort antal. Snes betyder tyve stykker.

Sparta:

en by i det gamle Grækenland, berømt for dens militære magt.

stemme (få noget til at):

at få noget til at være i overensstemmelse med eller hænge logisk sammen med noget andet.

strategi:

ordet ”strategi” stammer fra de græske ord strategos, hvilket betyder ”general”, stratos, der betyder ”hær” og agein, der betyder ”at lede”. Strategi henviser derfor til en plan for den generelle gennemførelse af en krig eller en del af den.

styre:

en form for regering eller styre; politisk system.

taktik:

metoder til at anvende tropper, skibe, fly osv. i et slag, for det meste med henblik på kortsigtede mål.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

teoretisk:

baseret på eller relateret til teori (en idé der har til hensigt at forklare noget) snarere end på praktisk anvendelse.

terminal:

hvad som helst der kan modtage, videregive eller sende en kommunikation. Dette udtryk stammer fra emnet elektronik, hvor en terminal er et af to faste punkter, mellem hvilke der strømmer en energi. Et eksempel på dette er et batteri til en bil, som har to forbundne stænger (terminaler), hvor energien strømmer fra den ene stang til den anden. I Scientologi kaldes to mennesker, der kommunikerer, for terminaler, fordi kommunikationen strømmer mellem dem.

ulogisk:

noget der ikke er fornuftigt eller rimeligt.

ventil:

en anordning i et rør, der regulerer strømmen af en væske eller gas, som for eksempel ventilen der regulerer strømmen af damp i et maskinrum. Den damp produceres under utroligt højt tryk og er meget varm. Hvis en ventil på et damprør går i stykker, skal det hele øjeblikkeligt lukkes for at sikre, at den varme, sammenpressede damp ikke kommer ud gennem den ventil, der er i stykker, hvilket kunne bevirke, at nogen i det område blev alvorligt forbrændt.

vognen-foran-hesten:

om eller angående udtrykket spænde vognen foran hesten, som har at gøre med at udføre ting i den forkerte eller omvendte rækkefølge på grund af ulogisk tankegang.

vride hjernen:

tænke meget over noget for at forstå et eller andet; arbejde meget hårdt med sindet.

være på tæerne:

være energisk eller opvakt eller have travlt.

Why:

grund eller årsag; den egentlige årsag til en positiv eller ikke-optimal situation.

Østtyskland:

en tidligere nation (1949-1990) i det centrale Europa, dannet i 1949 efter 2. verdenskrig. Østtyskland blev etableret, da det tidligere land Tyskland blev inddelt i Vesttyskland og Østtyskland. Østtyskland var styret af en kommunistisk regering og blev senere en vigtig del af østblokken.

åbnede døren:

skabte en mulighed for; tilvejebragte et middel til at få eller opnå noget.

årtusinde:

en periode på 1.000 år.